دولت فروشی
 • ۶ میلیارد و ۹۰ میلیون تومان
 • ۱۷۴ متر
 • ۳ اتاق
 • کهریزی
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۲ اتاق
 • کهریزی
دولت فروشی
 • ۴ میلیارد و ۳۰۵ میلیون تومان
 • ۱۰۵ متر
 • ۲ اتاق
 • کهریزی
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۷۴۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • کهریزی
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۲ اتاق
 • کهریزی
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۸ متر
 • ۲ اتاق
 • کهریزی
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۸ متر
 • ۲ اتاق
 • کهریزی
دولت فروشی
 • ۶ میلیارد و ۵۵ میلیون تومان
 • ۱۷۳ متر
 • ۳ اتاق
 • کهریزی
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۶۸ متر
 • ۱ اتاق
 • کهریزی
دولت فروشی
 • ۶ میلیارد و ۱۲۵ میلیون تومان
 • ۱۷۵ متر
 • ۳ اتاق
 • کهریزی
دولت فروشی
 • ۱۰ میلیارد و ۹۴۵ میلیون تومان
 • ۱۹۹ متر
 • ۳ اتاق
 • کهریزی
میرداماد فروشی
 • ۴ میلیارد و ۱۷۶ میلیون تومان
 • ۱۴۴ متر
 • ۲ اتاق
 • کهریزی
دولت فروشی
 • ۶ میلیارد و ۷۵ میلیون تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۲ اتاق
 • کهریزی
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۶۴۵ میلیون تومان
 • ۸۱ متر
 • ۲ اتاق
 • کهریزی
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۱۲۵ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۲ اتاق
 • کهریزی
دولت فروشی
 • ۷ میلیارد و ۹۸۰ میلیون تومان
 • ۲۱۰ متر
 • ۳ اتاق
 • کهریزی
دروس فروشی
 • ۴ میلیارد و ۳۷۵ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۲ اتاق
 • کهریزی
دروس فروشی
 • ۳۸ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۳ اتاق
 • کهریزی
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۷۷۵ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • کهریزی
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۹۵ متر
 • ۲ اتاق
 • کهریزی
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}