دولت فروشی
 • ۸۸۰ میلیون تومان
 • ۴۰ متر
 • ۱ اتاق
 • ثقفی
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۷۴ متر
 • ۲ اتاق
 • ثقفی
دولت فروشی
 • ۴ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۲ اتاق
 • ثقفی
دولت فروشی
 • ۷ میلیارد تومان
 • ۷۰ متر
 • ۲ اتاق
 • ثقفی
دولت فروشی
 • ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۸۶ متر
 • ۲ اتاق
 • ثقفی
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان
 • ۷۵ متر
 • ۲ اتاق
 • ثقفی
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان
 • ۵۹ متر
 • ۱ اتاق
 • ثقفی
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۷۰ متر
 • ۲ اتاق
 • ثقفی
دولت فروشی
 • ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۷ متر
 • ۰ اتاق
 • ثقفی
دولت فروشی
 • ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۲ اتاق
 • ثقفی
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۶ متر
 • ۳ اتاق
 • ثقفی
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۸۰ متر
 • ۲ اتاق
 • ثقفی
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۶ متر
 • ۴ اتاق
 • ثقفی
پاسداران فروشی
 • ۳ میلیارد و ۳۲۸ میلیون تومان
 • ۱۰۴ متر
 • ۲ اتاق
 • ثقفی
دولت فروشی
 • ۴۵۰ میلیون تومان
 • ۳۰ متر
 • ۰ اتاق
 • ثقفی
دولت فروشی
 • ۷ میلیارد تومان
 • ۷۰ متر
 • ۱ اتاق
 • ثقفی
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد تومان
 • ۸۰ متر
 • ۱ اتاق
 • ثقفی
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد تومان
 • ۸۵ متر
 • ۲ اتاق
 • ثقفی
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}