قيطريه فروشی
 • ۱۳ میلیارد تومان
 • ۲۳۶ متر
 • ۳ اتاق
 • اسکندری
قيطريه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۸۰ متر
 • ۲ اتاق
 • اسکندری
قيطريه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۴۰ میلیون تومان
 • ۸۰ متر
 • ۲ اتاق
 • اسکندری
فرمانيه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۵ متر
 • ۳ اتاق
 • اسکندری
قيطريه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان
 • ۱۰۵ متر
 • ۲ اتاق
 • اسکندری
فرمانيه فروشی
 • ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۲۳۵ متر
 • ۳ اتاق
 • اسکندری
دولت فروشی
 • ۱۱ میلیارد و ۷۱۵ میلیون تومان
 • ۲۱۳ متر
 • ۳ اتاق
 • اسکندری
قيطريه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • اسکندری
قيطريه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۹۱۵ میلیون تومان
 • ۱۴۵ متر
 • ۱ اتاق
 • اسکندری
فرمانيه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان
 • ۹۰ متر
 • ۲ اتاق
 • اسکندری
قيطريه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۹۵ متر
 • ۲ اتاق
 • اسکندری
قيطريه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۹۰ متر
 • ۲ اتاق
 • اسکندری
قيطريه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۵ متر
 • ۲ اتاق
 • اسکندری
فرمانيه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • اسکندری
قيطريه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۲ اتاق
 • اسکندری
فرمانيه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • اسکندری
فرمانيه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۸۳۰ میلیون تومان
 • ۱۱۲ متر
 • ۲ اتاق
 • اسکندری
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}