خواجه عبداله فروشی
 • ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۹۹ متر
 • ۲ اتاق
 • خدابنده
شهید عراقی فروشی
 • ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • خدابنده
پاسداران فروشی
 • ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • خدابنده
شهید عراقی فروشی
 • ۳ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان
 • ۱۰۵ متر
 • ۲ اتاق
 • خدابنده
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۸۲۸ میلیون تومان
 • ۱۳۲ متر
 • ۳ اتاق
 • خدابنده
جلفا فروشی
 • ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۲ متر
 • ۲ اتاق
 • خدابنده
جلفا فروشی
 • ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • خدابنده
شهید عراقی فروشی
 • ۳ میلیارد تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • خدابنده
شريعتي فروشی
 • ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۳ اتاق
 • خدابنده
جلفا فروشی
 • ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۲ متر
 • ۲ اتاق
 • خدابنده
جلفا فروشی
 • ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۳ اتاق
 • خدابنده
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد تومان
 • ۱۲۱ متر
 • ۲ اتاق
 • خدابنده
خواجه عبداله فروشی
 • ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۷۲ متر
 • ۲ اتاق
 • خدابنده
خواجه عبداله فروشی
 • ۳ میلیارد و ۲۷۷ میلیون تومان
 • ۱۱۳ متر
 • ۳ اتاق
 • خدابنده
پاسداران فروشی
 • ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۲ متر
 • ۲ اتاق
 • خدابنده
جلفا فروشی
 • ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۹۰ متر
 • ۲ اتاق
 • خدابنده
پاسداران فروشی
 • ۱ میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان
 • ۸۵ متر
 • ۲ اتاق
 • خدابنده
پاسداران فروشی
 • ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • خدابنده
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}