میرداماد فروشی
 • ۳ میلیارد و ۱۶۸ میلیون تومان
 • ۹۹ متر
 • ۲ اتاق
 • عطایی
میرداماد فروشی
 • ۲ میلیارد و ۲۹۵ میلیون تومان
 • ۵۱ متر
 • ۱ اتاق
 • عطایی
میرداماد فروشی
 • ۶ میلیارد و ۲۳۵ میلیون تومان
 • ۱۴۵ متر
 • ۳ اتاق
 • عطایی
میرداماد فروشی
 • ۴ میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • عطایی
میرداماد فروشی
 • ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۱ متر
 • ۲ اتاق
 • عطایی
ظفر فروشی
 • ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • عطایی
ظفر فروشی
 • ۵ میلیارد و ۲۱۵ میلیون تومان
 • ۱۴۹ متر
 • ۳ اتاق
 • عطایی
ظفر فروشی
 • ۱ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان
 • ۶۳ متر
 • ۱ اتاق
 • عطایی
میرداماد فروشی
 • ۴ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان
 • ۱۵۵ متر
 • ۳ اتاق
 • عطایی
میرداماد فروشی
 • ۴ میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان
 • ۱۲۸ متر
 • ۲ اتاق
 • عطایی
میرداماد فروشی
 • ۲ میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان
 • ۶۳ متر
 • ۱ اتاق
 • عطایی
میرداماد فروشی
 • ۲ میلیارد و ۷۷۵ میلیون تومان
 • ۷۵ متر
 • ۲ اتاق
 • عطایی
میرداماد فروشی
 • ۶ تومان
 • ۱۴۷ متر
 • ۳ اتاق
 • عطایی
میرداماد فروشی
 • ۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۲۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • عطایی
میرداماد فروشی
 • ۱۰ میلیارد و ۱۶۶ میلیون تومان
 • ۲۲۱ متر
 • ۳ اتاق
 • عطایی
میرداماد فروشی
 • ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۱۶۴ متر
 • ۳ اتاق
 • عطایی
میرداماد فروشی
 • ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۶۹ متر
 • ۱ اتاق
 • عطایی
میرداماد فروشی
 • ۴ میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • عطایی
میرداماد فروشی
 • ۱۰ میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان
 • ۲۲۰ متر
 • ۳ اتاق
 • عطایی
میرداماد فروشی
 • ۱۵ میلیارد تومان
 • ۲۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • عطایی
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}