قيطريه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۶۱ متر
 • ۳ اتاق
 • ساکت
قيطريه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۷ متر
 • ۳ اتاق
 • ساکت
قيطريه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۶۷۰ میلیون تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۳ اتاق
 • ساکت
قيطريه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۹۶ متر
 • ۲ اتاق
 • ساکت
قيطريه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۱ متر
 • ۲ اتاق
 • ساکت
قيطريه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۳۴۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۲ اتاق
 • ساکت
قيطريه فروشی
 • ۷ میلیارد و ۲۷۲ میلیون تومان
 • ۲۰۲ متر
 • ۳ اتاق
 • ساکت
قيطريه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان
 • ۹۶ متر
 • ۲ اتاق
 • ساکت
قيطريه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۱۵ میلیون تومان
 • ۶۵ متر
 • ۱ اتاق
 • ساکت
قيطريه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۵۰ متر
 • ۱ اتاق
 • ساکت
قيطريه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۴۶۵ میلیون تومان
 • ۸۵ متر
 • ۲ اتاق
 • ساکت
دزاشيپ فروشی
 • ۳ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان
 • ۹۰ متر
 • ۲ اتاق
 • ساکت
قيطريه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۶۳۵ میلیون تومان
 • ۸۵ متر
 • ۲ اتاق
 • ساکت
قيطريه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان
 • ۶۵ متر
 • ۱ اتاق
 • ساکت
قيطريه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۲ اتاق
 • ساکت
قيطريه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۲ اتاق
 • ساکت
قيطريه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان
 • ۵۰ متر
 • ۱ اتاق
 • ساکت
قيطريه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • ساکت
قيطريه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • ساکت
قيطريه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۷ متر
 • ۳ اتاق
 • ساکت
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}