قيطريه فروشی
 • ۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • مرادپور
قيطريه فروشی
 • ۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۶۲ متر
 • ۳ اتاق
 • مرادپور
قيطريه فروشی
 • ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۶۲ متر
 • ۳ اتاق
 • مرادپور
قيطريه فروشی
 • ۱۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۲ متر
 • ۳ اتاق
 • مرادپور
قيطريه فروشی
 • ۱۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۷۳ متر
 • ۳ اتاق
 • مرادپور
قيطريه فروشی
 • ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۵ متر
 • ۲ اتاق
 • مرادپور
قيطريه فروشی
 • ۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۲ اتاق
 • مرادپور
قيطريه فروشی
 • ۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • مرادپور
قيطريه فروشی
 • ۸ میلیارد تومان
 • ۱۱۸ متر
 • ۲ اتاق
 • مرادپور
قيطريه فروشی
 • ۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۲ اتاق
 • مرادپور
قيطريه فروشی
 • ۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • مرادپور
قيطريه فروشی
 • ۸ میلیارد تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • مرادپور
قيطريه فروشی
 • ۸ میلیارد تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • مرادپور
قيطريه فروشی
 • ۸ میلیارد تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • مرادپور
قيطريه فروشی
 • ۸ میلیارد تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • مرادپور
قيطريه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۹۱ متر
 • ۲ اتاق
 • مرادپور
قيطريه فروشی
 • ۸ میلیارد تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • مرادپور
قيطريه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۹۱ متر
 • ۲ اتاق
 • مرادپور
قيطريه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۹۲ متر
 • ۲ اتاق
 • مرادپور
قيطريه فروشی
 • ۸ میلیارد تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • مرادپور
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}