شمس آباد فروشی
 • ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۶۳۸۳ متر
 • ۲ اتاق
 • یاسین
شمس آباد فروشی
 • ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۶۳ متر
 • ۲ اتاق
 • یاسین
شهید عراقی فروشی
 • ۶ میلیارد و ۴۱۳ میلیون تومان
 • ۱۲۱ متر
 • ۳ اتاق
 • یاسین
شهید عراقی فروشی
 • ۶ میلیارد و ۴۱۳ میلیون تومان
 • ۱۲۱ متر
 • ۳ اتاق
 • یاسین
جلفا فروشی
 • ۴ میلیارد تومان
 • ۱۱۳ متر
 • ۲ اتاق
 • یاسین
جلفا فروشی
 • ۴ میلیارد تومان
 • ۱۱۳ متر
 • ۲ اتاق
 • یاسین
جلفا فروشی
 • ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • یاسین
دبستان فروشی
 • ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • یاسین
جلفا فروشی
 • ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۹۸ متر
 • ۲ اتاق
 • یاسین
جلفا فروشی
 • ۱ میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان
 • ۴۶ متر
 • ۱ اتاق
 • یاسین
جلفا فروشی
 • ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۳ متر
 • ۲ اتاق
 • یاسین
جلفا فروشی
 • ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • یاسین
جلفا فروشی
 • ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۶ متر
 • ۲ اتاق
 • یاسین
خواجه عبداله فروشی
 • ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۹۶ متر
 • ۳ اتاق
 • یاسین
جلفا فروشی
 • ۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۴ اتاق
 • یاسین
شهید عراقی فروشی
 • ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۳ متر
 • ۲ اتاق
 • یاسین
خواجه عبداله فروشی
 • ۶ میلیارد تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۳ اتاق
 • یاسین
شهید عراقی فروشی
 • ۶ میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان
 • ۱۴۶ متر
 • ۳ اتاق
 • یاسین
جلفا فروشی
 • ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۵۷ متر
 • ۱ اتاق
 • یاسین
شهید عراقی فروشی
 • ۶ میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان
 • ۱۴۶ متر
 • ۳ اتاق
 • یاسین
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}