پاسداران فروشی
 • ۵ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان
 • ۱۰۹ متر
 • ۲ اتاق
 • ایازی
پاسداران فروشی
 • ۸ میلیارد و ۵۲۵ میلیون تومان
 • ۱۵۵ متر
 • ۳ اتاق
 • ایازی
هروی فروشی
 • ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۶ متر
 • ۲ اتاق
 • ایازی
پاسداران فروشی
 • ۷ میلیارد و ۵۵ میلیون تومان
 • ۸۳ متر
 • ۲ اتاق
 • ایازی
پاسداران فروشی
 • ۲ میلیارد و ۶۲۵ میلیون تومان
 • ۷۵ متر
 • ۲ اتاق
 • ایازی
پاسداران فروشی
 • ۴ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان
 • ۸۳ متر
 • ۲ اتاق
 • ایازی
پاسداران فروشی
 • ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۷۵ متر
 • ۳ اتاق
 • ایازی
پاسداران فروشی
 • ۴ میلیارد و ۵۶ میلیون تومان
 • ۷۸ متر
 • ۱ اتاق
 • ایازی
پاسداران فروشی
 • ۱۰ میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان
 • ۱۵۶ متر
 • ۳ اتاق
 • ایازی
پاسداران فروشی
 • ۶ میلیارد و ۴۵ میلیون تومان
 • ۹۳ متر
 • ۲ اتاق
 • ایازی
پاسداران فروشی
 • ۱۳ میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان
 • ۲۲۰ متر
 • ۳ اتاق
 • ایازی
پاسداران فروشی
 • ۲ میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان
 • ۹۰ متر
 • ۱ اتاق
 • ایازی
پاسداران فروشی
 • ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • ایازی
پاسداران فروشی
 • ۲۳ میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان
 • ۲۳۷ متر
 • ۴ اتاق
 • ایازی
پاسداران فروشی
 • ۶ میلیارد و ۳۴۵ میلیون تومان
 • ۱۴۱ متر
 • ۳ اتاق
 • ایازی
پاسداران فروشی
 • ۶ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۳ اتاق
 • ایازی
پاسداران فروشی
 • ۴ میلیارد و ۹۳۵ میلیون تومان
 • ۱۰۵ متر
 • ۲ اتاق
 • ایازی
پاسداران فروشی
 • ۱۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۷۰ متر
 • ۳ اتاق
 • ایازی
پاسداران فروشی
 • ۷ میلیارد و ۸۷۵ میلیون تومان
 • ۱۷۵ متر
 • ۳ اتاق
 • ایازی
پاسداران فروشی
 • ۴ میلیارد و ۶۷۵ میلیون تومان
 • ۸۵ متر
 • ۱ اتاق
 • ایازی
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}