دولت فروشی
 • ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۷۳ متر
 • ۲ اتاق
 • خالدی
دولت فروشی
 • ۶ میلیارد و ۹۳۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • خالدی
دولت فروشی
 • ۷ میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • خالدی
قلهک فروشی
 • ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • خالدی
دولت فروشی
 • ۵ میلیارد و ۳۳۲ میلیون تومان
 • ۸۶ متر
 • ۲ اتاق
 • خالدی
دولت فروشی
 • ۶ میلیارد تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • خالدی
دولت فروشی
 • ۴ میلیارد و ۶۷۵ میلیون تومان
 • ۸۵ متر
 • ۲ اتاق
 • خالدی
دولت فروشی
 • ۶ میلیارد تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • خالدی
دولت فروشی
 • ۷ میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۲ اتاق
 • خالدی
دولت فروشی
 • ۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۳ اتاق
 • خالدی
دولت فروشی
 • ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۷۵ متر
 • ۲ اتاق
 • خالدی
قلهک فروشی
 • ۴ میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان
 • ۱۰۶ متر
 • ۲ اتاق
 • خالدی
پاسداران فروشی
 • ۴ میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان
 • ۸۰ متر
 • ۱ اتاق
 • خالدی
دولت فروشی
 • ۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • خالدی
دولت فروشی
 • ۴ میلیارد و ۷۸۵ میلیون تومان
 • ۶۷ متر
 • ۲ اتاق
 • خالدی
دولت فروشی
 • ۹ میلیارد و ۷۷۵ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۲ اتاق
 • خالدی
قيطريه فروشی
 • ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • خالدی
قيطريه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • خالدی
دولت فروشی
 • ۷ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • خالدی
دولت فروشی
 • ۱۰ میلیارد و ۵۸۶ میلیون تومان
 • ۱۵۸ متر
 • ۳ اتاق
 • خالدی
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}