قيطريه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۸۰ متر
 • ۲ اتاق
 • توسلی
قيطريه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۷۵ متر
 • ۲ اتاق
 • توسلی
قيطريه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۷۵ متر
 • ۲ اتاق
 • توسلی
فرمانيه فروشی
 • ۲۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۲۵۵ متر
 • ۳ اتاق
 • توسلی
فرمانيه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • توسلی
فرمانيه فروشی
 • ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۵ متر
 • ۲ اتاق
 • توسلی
فرمانيه فروشی
 • ۱۵ میلیارد تومان
 • ۱۷۰ متر
 • ۳ اتاق
 • توسلی
قيطريه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۷۵ متر
 • ۲ اتاق
 • توسلی
قيطريه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۵۲ متر
 • ۱ اتاق
 • توسلی
فرمانيه فروشی
 • ۱۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۲۱۵ متر
 • ۳ اتاق
 • توسلی
قيطريه فروشی
 • ۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • توسلی
فرمانيه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان
 • ۵۵ متر
 • ۱ اتاق
 • توسلی
فرمانيه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۷۸ متر
 • ۲ اتاق
 • توسلی
قيطريه فروشی
 • ۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۱ متر
 • ۲ اتاق
 • توسلی
قيطريه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۹۳ متر
 • ۲ اتاق
 • توسلی
دزاشيپ فروشی
 • ۶ میلیارد و ۴۵ میلیون تومان
 • ۹۳ متر
 • ۲ اتاق
 • توسلی
فرمانيه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۹۳ متر
 • ۲ اتاق
 • توسلی
قيطريه فروشی
 • ۸ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • توسلی
قيطريه فروشی
 • ۱۰ میلیارد و ۲۰ میلیون تومان
 • ۱۶۷ متر
 • ۳ اتاق
 • توسلی
قيطريه فروشی
 • ۱۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۵ متر
 • ۳ اتاق
 • توسلی
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}