میرداماد فروشی
 • ۱۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۸۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آژند
میرداماد فروشی
 • ۱۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۸۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آژند
میرداماد فروشی
 • ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۸۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آژند
میرداماد فروشی
 • ۱۱ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان
 • ۱۸۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آژند
میرداماد فروشی
 • ۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۷ متر
 • ۲ اتاق
 • آژند
میرداماد فروشی
 • ۹ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آژند
میرداماد فروشی
 • ۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آژند
میرداماد فروشی
 • ۹ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان
 • ۱۶۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آژند
میرداماد فروشی
 • ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آژند
میرداماد فروشی
 • ۱۳ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آژند
میرداماد فروشی
 • ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آژند
میرداماد فروشی
 • ۷ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان
 • ۱۲۶ متر
 • ۲ اتاق
 • آژند
میرداماد فروشی
 • ۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آژند
میرداماد فروشی
 • ۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۴ متر
 • ۲ اتاق
 • آژند
میرداماد فروشی
 • ۸ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آژند
میرداماد فروشی
 • ۸ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آژند
میرداماد فروشی
 • ۸ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان
 • ۱۲۴ متر
 • ۲ اتاق
 • آژند
میرداماد فروشی
 • ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آژند
میرداماد فروشی
 • ۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۹۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آژند
میرداماد فروشی
 • ۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آژند
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}