دولت فروشی
 • ۶ میلیارد تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • اربابی
دولت فروشی
 • ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۸۳ متر
 • ۲ اتاق
 • اربابی
دولت فروشی
 • ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • اربابی
دولت فروشی
 • ۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۱۶۹ متر
 • ۳ اتاق
 • اربابی
دولت فروشی
 • ۱۱ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • اربابی
دولت فروشی
 • ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۹۰ متر
 • ۴ اتاق
 • اربابی
دولت فروشی
 • ۷ میلیارد و ۷۳۹ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • اربابی
دولت فروشی
 • ۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۷ متر
 • ۲ اتاق
 • اربابی
ظفر فروشی
 • ۱۹ میلیارد و ۸۴۴ میلیون تومان
 • ۲۴۲ متر
 • ۳ اتاق
 • اربابی
دولت فروشی
 • ۷ میلیارد و ۷۳۹ میلیون تومان
 • ۱۰۹ متر
 • ۲ اتاق
 • اربابی
دولت فروشی
 • ۱۶ میلیارد تومان
 • ۲۰۰ متر
 • ۳ اتاق
 • اربابی
دولت فروشی
 • ۶ میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان
 • ۱۴۵ متر
 • ۳ اتاق
 • اربابی
دولت فروشی
 • ۷ میلیارد و ۸۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • اربابی
دولت فروشی
 • ۱۹ میلیارد و ۸۴۳ میلیون و ۹۹۹ هزار و ۹۹۹ تومان
 • ۲۴۲ متر
 • ۳ اتاق
 • اربابی
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}