فرمانيه فروشی
 • ۸ میلیارد تومان
 • ۱۲۷ متر
 • ۲ اتاق
 • شکیبا
فرمانيه فروشی
 • ۲۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۳۵۰ متر
 • ۴ اتاق
 • شکیبا
جلفا فروشی
 • ۲۶ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان
 • ۲۵۰ متر
 • ۴ اتاق
 • شکیبا
فرمانيه فروشی
 • ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • شکیبا
فرمانيه فروشی
 • ۲۲ میلیارد تومان
 • ۲۰۰ متر
 • ۳ اتاق
 • شکیبا
دولت فروشی
 • ۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۲ متر
 • ۳ اتاق
 • شکیبا
فرمانيه فروشی
 • ۱۲ میلیارد و ۸۷۰ میلیون تومان
 • ۱۴۳ متر
 • ۳ اتاق
 • شکیبا
فرمانيه فروشی
 • ۸ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان
 • ۹۷ متر
 • ۲ اتاق
 • شکیبا
فرمانيه فروشی
 • ۱۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۲۶۰ متر
 • ۳ اتاق
 • شکیبا
دروس فروشی
 • ۲۳ میلیارد تومان
 • ۲۴۳ متر
 • ۳ اتاق
 • شکیبا
فرمانيه فروشی
 • ۲۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۲۲۸ متر
 • ۴ اتاق
 • شکیبا
زعفرانيه فروشی
 • ۱۵ میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان
 • ۱۹۴ متر
 • ۳ اتاق
 • شکیبا
زعفرانيه فروشی
 • ۱۵ میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان
 • ۱۹۴ متر
 • ۳ اتاق
 • شکیبا
فرمانيه فروشی
 • ۶۸ میلیارد تومان
 • ۴۲۵ متر
 • ۴ اتاق
 • شکیبا
جلفا فروشی
 • ۲۵ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان
 • ۲۷۰ متر
 • ۳ اتاق
 • شکیبا
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}