خواجه عبداله فروشی
 • ۱۱ میلیارد تومان
 • ۱۹۰ متر
 • ۳ اتاق
 • پرستویی
جلفا فروشی
 • ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۷ متر
 • ۲ اتاق
 • پرستویی
جلفا فروشی
 • ۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • پرستویی
جلفا فروشی
 • ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۵ متر
 • ۲ اتاق
 • پرستویی
جلفا فروشی
 • ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۹۸ متر
 • ۳ اتاق
 • پرستویی
شهید عراقی فروشی
 • ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۶ متر
 • ۲ اتاق
 • پرستویی
شهید عراقی فروشی
 • ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۷ متر
 • ۲ اتاق
 • پرستویی
شهید عراقی فروشی
 • ۱۰ میلیارد تومان
 • ۱۰۲ متر
 • ۳ اتاق
 • پرستویی
خواجه عبداله فروشی
 • ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۹ متر
 • ۲ اتاق
 • پرستویی
شهید عراقی فروشی
 • ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • پرستویی
جلفا فروشی
 • ۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۲ اتاق
 • پرستویی
خواجه عبداله فروشی
 • ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۹ متر
 • ۲ اتاق
 • پرستویی
شهید عراقی فروشی
 • ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۷۰ متر
 • ۲ اتاق
 • پرستویی
خواجه عبداله فروشی
 • ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۸۱ متر
 • ۲ اتاق
 • پرستویی
شهید عراقی فروشی
 • ۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۷۵ متر
 • ۲ اتاق
 • پرستویی
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}