شهید عراقی فروشی
 • ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۸۰ متر
 • ۲ اتاق
 • فواد
هروی فروشی
 • ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۸۵ متر
 • ۲ اتاق
 • فواد
دروس فروشی
 • ۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • فواد
پاسداران فروشی
 • ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۹۳ متر
 • ۲ اتاق
 • فواد
شهید عراقی فروشی
 • ۴ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان
 • ۹۰ متر
 • ۲ اتاق
 • فواد
پاسداران فروشی
 • ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • فواد
پاسداران فروشی
 • ۵ میلیارد تومان
 • ۸۴ متر
 • ۲ اتاق
 • فواد
شهید عراقی فروشی
 • ۵ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان
 • ۱۰۵ متر
 • ۲ اتاق
 • فواد
هروی فروشی
 • ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۳ اتاق
 • فواد
هروی فروشی
 • ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • فواد
دروس فروشی
 • ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • فواد
پاسداران فروشی
 • ۵ میلیارد تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • فواد
شهید عراقی فروشی
 • ۵ میلیارد تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • فواد
هروی فروشی
 • ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۳ اتاق
 • فواد
شهید عراقی فروشی
 • ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۹۰ متر
 • ۲ اتاق
 • فواد
پاسداران فروشی
 • ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • فواد
هروی فروشی
 • ۳ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان
 • ۶۵ متر
 • ۱ اتاق
 • فواد
پاسداران فروشی
 • ۴ میلیارد تومان
 • ۷۳ متر
 • ۲ اتاق
 • فواد
پاسداران فروشی
 • ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۹۵ متر
 • ۲ اتاق
 • فواد
هروی فروشی
 • ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • فواد
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}