قيطريه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۹۵ متر
 • ۲ اتاق
 • امیرحسین
فرمانيه فروشی
 • ۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • امیرحسین
قيطريه فروشی
 • ۸ میلیارد تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۲ اتاق
 • امیرحسین
فرمانيه فروشی
 • ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۲۱۰ متر
 • ۳ اتاق
 • امیرحسین
قيطريه فروشی
 • ۱۱ میلیارد و ۷۱۵ میلیون تومان
 • ۱۶۵ متر
 • ۳ اتاق
 • امیرحسین
فرمانيه فروشی
 • ۱۳۰ تومان
 • ۲۳۵ متر
 • ۴ اتاق
 • امیرحسین
قيطريه فروشی
 • ۱۱ میلیارد تومان
 • ۱۷۵ متر
 • ۳ اتاق
 • امیرحسین
قيطريه فروشی
 • ۶ میلیارد تومان
 • ۹۰ متر
 • ۲ اتاق
 • امیرحسین
فرمانيه فروشی
 • ۱۶ میلیون تومان
 • ۲۰۰ متر
 • ۳ اتاق
 • امیرحسین
دزاشيپ فروشی
 • ۱۲ میلیارد تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۳ اتاق
 • امیرحسین
قيطريه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۷۰ متر
 • ۱ اتاق
 • امیرحسین
میرداماد فروشی
 • ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۳ اتاق
 • امیرحسین
فرمانيه فروشی
 • ۲۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۳۰۰ متر
 • ۳ اتاق
 • امیرحسین
قيطريه فروشی
 • ۹ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان
 • ۱۱۶ متر
 • ۲ اتاق
 • امیرحسین
فرمانيه فروشی
 • ۱۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۲۱۰ متر
 • ۳ اتاق
 • امیرحسین
كامرانيه فروشی
 • ۱۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۳ متر
 • ۳ اتاق
 • امیرحسین
قيطريه فروشی
 • ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • امیرحسین
قيطريه فروشی
 • ۸ میلیارد و ۱۲۵ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۲ اتاق
 • امیرحسین
چيذر فروشی
 • ۱۰ میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • امیرحسین
قيطريه فروشی
 • ۱۲ میلیارد و ۲۲۴ میلیون و ۹۹۹ هزار و ۹۹۷ تومان
 • ۱۶۳ متر
 • ۳ اتاق
 • امیرحسین
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}