میرداماد فروشی
 • ۹ میلیارد تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • وثوقی
میرداماد فروشی
 • ۹ میلیارد و ۲۲۵ میلیون تومان
 • ۱۲۳ متر
 • ۲ اتاق
 • وثوقی
شريعتي فروشی
 • ۱۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • وثوقی
جلفا فروشی
 • ۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • وثوقی
ظفر فروشی
 • ۹ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان
 • ۲۴۰ متر
 • ۴ اتاق
 • وثوقی
میرداماد فروشی
 • ۱۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۸۵ متر
 • ۳ اتاق
 • وثوقی
میرداماد فروشی
 • ۲ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان
 • ۵۰ متر
 • ۱ اتاق
 • وثوقی
میرداماد فروشی
 • ۹ میلیارد و ۲۲۵ میلیون تومان
 • ۱۲۳ متر
 • ۲ اتاق
 • وثوقی
شريعتي فروشی
 • ۱۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • وثوقی
میرداماد فروشی
 • ۱۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۸۵ متر
 • ۳ اتاق
 • وثوقی
شريعتي فروشی
 • ۱۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • وثوقی
میرداماد فروشی
 • ۱۲ میلیارد و ۸۹۹ میلیون و ۹۹۹ هزار و ۹۹۹ تومان
 • ۱۸۷ متر
 • ۳ اتاق
 • وثوقی
جلفا فروشی
 • ۷ میلیارد و ۹۹۹ میلیون و ۹۹۹ هزار و ۹۹۹ تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۳ اتاق
 • وثوقی
جلفا فروشی
 • ۷ میلیارد و ۹۹۹ میلیون و ۹۹۹ هزار و ۹۹۹ تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۳ اتاق
 • وثوقی
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}