میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای اشکان کبیر
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای اشکان کبیر
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای اشکان کبیر
میرداماد فروشی
 • ۹۵۰ میلیون تومان
 • ۱۰۸ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای اشکان کبیر
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان
 • ۱۴۱ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای اشکان کبیر
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۷۳۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای اشکان کبیر
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۹۱۴ میلیون تومان
 • ۱۴۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای اشکان کبیر
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان
 • ۱۲۸ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای اشکان کبیر
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان
 • ۱۱۷ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای اشکان کبیر
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان
 • ۱۵۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای اشکان کبیر
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان
 • ۱۰۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای اشکان کبیر
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای اشکان کبیر
میرداماد فروشی
 • ۹۴۰ میلیون تومان
 • ۱۰۸ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای اشکان کبیر
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان
 • ۱۰۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای اشکان کبیر
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۳ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای اشکان کبیر
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۳ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای اشکان کبیر
جردن فروشی
 • ۱ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای اشکان کبیر
میرداماد فروشی
 • ۹۱۸ میلیون تومان
 • ۱۰۸ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای اشکان کبیر
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان
 • ۱۶۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای اشکان کبیر
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای اشکان کبیر
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}