پاسداران فروشی
 • ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۲ متر
 • ۳ اتاق
 • فرهادی
هروی فروشی
 • ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • فرهادی
هروی فروشی
 • ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۸ متر
 • ۲ اتاق
 • فرهادی
هروی فروشی
 • ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۴ متر
 • ۳ اتاق
 • فرهادی
هروی فروشی
 • ۷ میلیارد تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • فرهادی
هروی فروشی
 • ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۸ متر
 • ۲ اتاق
 • فرهادی
پاسداران فروشی
 • ۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۲ اتاق
 • فرهادی
هروی فروشی
 • ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۷۵ متر
 • ۲ اتاق
 • فرهادی
پاسداران فروشی
 • ۵ میلیارد تومان
 • ۱۱۳ متر
 • ۳ اتاق
 • فرهادی
هروی فروشی
 • ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۹۶ متر
 • ۲ اتاق
 • فرهادی
هروی فروشی
 • ۸ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۲ اتاق
 • فرهادی
پاسداران فروشی
 • ۵ میلیارد تومان
 • ۹۵ متر
 • ۲ اتاق
 • فرهادی
پاسداران فروشی
 • ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • فرهادی
پاسداران فروشی
 • ۷ میلیارد و ۸۵۴ میلیون تومان
 • ۱۰۲ متر
 • ۲ اتاق
 • فرهادی
پاسداران فروشی
 • ۷ میلیارد و ۸۵۴ میلیون تومان
 • ۱۰۲ متر
 • ۲ اتاق
 • فرهادی
هروی فروشی
 • ۵ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • فرهادی
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}