قيطريه فروشی
 • ۱۱ میلیارد تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۲ اتاق
 • کسری
قيطريه فروشی
 • ۱۱ میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان
 • ۱۶۵ متر
 • ۳ اتاق
 • کسری
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • کسری
دولت فروشی
 • ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۷۵ متر
 • ۳ اتاق
 • کسری
دولت فروشی
 • ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۶۵ متر
 • ۳ اتاق
 • کسری
دولت فروشی
 • ۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۳ اتاق
 • کسری
دولت فروشی
 • ۱۹ میلیارد و ۱۵۲ میلیون تومان
 • ۲۲۸ متر
 • ۳ اتاق
 • کسری
دولت فروشی
 • ۴ میلیارد و ۱۸ میلیون تومان
 • ۹۸ متر
 • ۲ اتاق
 • کسری
دروس فروشی
 • ۱۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۶۱ متر
 • ۳ اتاق
 • کسری
دولت فروشی
 • ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • کسری
دولت فروشی
 • ۷ میلیارد تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۱ اتاق
 • کسری
قلهک فروشی
 • ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۸۸ متر
 • ۲ اتاق
 • کسری
دولت فروشی
 • ۵ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان
 • ۸۰ متر
 • ۲ اتاق
 • کسری
دولت فروشی
 • ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۳ اتاق
 • کسری
دولت فروشی
 • ۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۱ متر
 • ۳ اتاق
 • کسری
دولت فروشی
 • ۱۰ میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان
 • ۱۸۲ متر
 • ۳ اتاق
 • کسری
دولت فروشی
 • ۶ میلیارد و ۸۲۰ میلیون تومان
 • ۱۲۴ متر
 • ۳ اتاق
 • کسری
دولت فروشی
 • ۶ میلیارد و ۶۲۲ میلیون تومان
 • ۸۶ متر
 • ۲ اتاق
 • کسری
دولت فروشی
 • ۶ میلیارد تومان
 • ۱۲۱ متر
 • ۳ اتاق
 • کسری
اقدسيه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان
 • ۷۰ متر
 • ۲ اتاق
 • کسری
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}