دزاشيپ فروشی
 • ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۲ اتاق
 • یکتا
قيطريه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۹۰ متر
 • ۲ اتاق
 • یکتا
قيطريه فروشی
 • ۵ میلیارد تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • یکتا
دزاشيپ فروشی
 • ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۷۵ متر
 • ۱ اتاق
 • یکتا
قيطريه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۲ اتاق
 • یکتا
فرمانيه فروشی
 • ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۵ متر
 • ۳ اتاق
 • یکتا
فرمانيه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • یکتا
قيطريه فروشی
 • ۷۷۰ میلیون تومان
 • ۸۲ متر
 • ۲ اتاق
 • یکتا
فرمانيه فروشی
 • ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۸ متر
 • ۲ اتاق
 • یکتا
قيطريه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۲ اتاق
 • یکتا
قيطريه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • یکتا
دروس فروشی
 • ۷ میلیارد تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • یکتا
قيطريه فروشی
 • ۶ میلیارد تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۲ اتاق
 • یکتا
قيطريه فروشی
 • ۶ میلیارد تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۲ اتاق
 • یکتا
قيطريه فروشی
 • ۴ میلیارد تومان
 • ۶۵ متر
 • ۱ اتاق
 • یکتا
قيطريه فروشی
 • ۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۲ اتاق
 • یکتا
اقدسيه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۲ اتاق
 • یکتا
قيطريه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۸۱ میلیون تومان
 • ۷۷ متر
 • ۲ اتاق
 • یکتا
قيطريه فروشی
 • ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۷۵ متر
 • ۳ اتاق
 • یکتا
قيطريه فروشی
 • ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۳ اتاق
 • یکتا
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}