ظفر فروشی
 • ۱ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای علیرضا رسام
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای علیرضا رسام
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای علیرضا رسام
ظفر فروشی
 • ۱ میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای علیرضا رسام
ظفر فروشی
 • ۱ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای علیرضا رسام
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای علیرضا رسام
ظفر فروشی
 • ۱ میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان
 • ۱۰۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای علیرضا رسام
ظفر فروشی
 • ۱ میلیارد و ۷۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای علیرضا رسام
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان
 • ۱۰۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای علیرضا رسام
ظفر فروشی
 • ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۴ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای علیرضا رسام
ظفر فروشی
 • ۱ میلیارد تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای علیرضا رسام
ظفر فروشی
 • ۱ میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای علیرضا رسام
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای علیرضا رسام
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای علیرضا رسام
ظفر فروشی
 • ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۷۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای علیرضا رسام
ظفر فروشی
 • ۹۳۰ میلیون تومان
 • ۹۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای علیرضا رسام
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان
 • ۱۱۳ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای علیرضا رسام
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۷۴۰ میلیون تومان
 • ۱۴۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای علیرضا رسام
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان
 • ۱۵۲ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای علیرضا رسام
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای علیرضا رسام
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}