دروس فروشی
 • ۷ میلیارد و ۴۹۳ میلیون تومان
 • ۱۲۸ متر
 • ۳ اتاق
 • بهرامی
جلفا فروشی
 • ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۷ متر
 • ۲ اتاق
 • بهرامی
دروس فروشی
 • ۶۰ میلیارد تومان
 • ۱۳۴ متر
 • ۳ اتاق
 • بهرامی
میرداماد فروشی
 • ۹ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان
 • ۱۱۶ متر
 • ۲ اتاق
 • بهرامی
دولت فروشی
 • ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۲ اتاق
 • بهرامی
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان
 • ۸۶ متر
 • ۲ اتاق
 • بهرامی
دروس فروشی
 • ۹ میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان
 • ۱۲۴ متر
 • ۲ اتاق
 • بهرامی
دروس فروشی
 • ۲۹ میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان
 • ۳۰۸ متر
 • ۴ اتاق
 • بهرامی
دروس فروشی
 • ۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۳ اتاق
 • بهرامی
دروس فروشی
 • ۱۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۲ اتاق
 • بهرامی
دروس فروشی
 • ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۲ اتاق
 • بهرامی
دروس فروشی
 • ۱۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۶۵ متر
 • ۲ اتاق
 • بهرامی
دروس فروشی
 • ۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • بهرامی
دروس فروشی
 • ۱۱ میلیارد و ۳۰۵ میلیون تومان
 • ۱۳۳ متر
 • ۲ اتاق
 • بهرامی
میرداماد فروشی
 • ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۲ اتاق
 • بهرامی
دروس فروشی
 • ۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۶۷ متر
 • ۳ اتاق
 • بهرامی
دروس فروشی
 • ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۸۴ متر
 • ۲ اتاق
 • بهرامی
دروس فروشی
 • ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۸۵ متر
 • ۲ اتاق
 • بهرامی
دروس فروشی
 • ۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۷ متر
 • ۲ اتاق
 • بهرامی
دروس فروشی
 • ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۸ متر
 • ۳ اتاق
 • بهرامی
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}