ظفر فروشی
 • ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۷۵ متر
 • ۲ اتاق
 • خالوند
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان
 • ۱۴۵ متر
 • ۳ اتاق
 • خالوند
ظفر فروشی
 • ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۲۱۰ متر
 • ۳ اتاق
 • خالوند
قلهک فروشی
 • ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۲ اتاق
 • خالوند
ظفر فروشی
 • ۵ میلیارد و ۷۷۵ میلیون تومان
 • ۱۰۵ متر
 • ۲ اتاق
 • خالوند
ظفر فروشی
 • ۹ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۳ اتاق
 • خالوند
ظفر فروشی
 • ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۴ متر
 • ۳ اتاق
 • خالوند
ظفر فروشی
 • ۷ میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان
 • ۱۱۷ متر
 • ۲ اتاق
 • خالوند
ظفر فروشی
 • ۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۲۱۱ متر
 • ۳ اتاق
 • خالوند
قلهک فروشی
 • ۸ میلیارد و ۱۱۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • خالوند
قلهک فروشی
 • ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۹۵ متر
 • ۲ اتاق
 • خالوند
قلهک فروشی
 • ۷ میلیارد و ۹۶۵ میلیون تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۳ اتاق
 • خالوند
ظفر فروشی
 • ۴ میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان
 • ۹۶ متر
 • ۳ اتاق
 • خالوند
ظفر فروشی
 • ۶ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۲ اتاق
 • خالوند
قلهک فروشی
 • ۱ میلیارد و ۹۴۰ میلیون تومان
 • ۴۰ متر
 • ۱ اتاق
 • خالوند
قلهک فروشی
 • ۳ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان
 • ۹۳ متر
 • ۲ اتاق
 • خالوند
قلهک فروشی
 • ۵ میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • خالوند
قلهک فروشی
 • ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۲ اتاق
 • خالوند
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}