دولت فروشی
 • ۵ میلیارد تومان
 • ۹۴ متر
 • ۲ اتاق
 • باران
دولت فروشی
 • ۱۳ میلیارد تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • باران
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۵۰ متر
 • ۱ اتاق
 • باران
دولت فروشی
 • ۵ میلیارد تومان
 • ۸۲ متر
 • ۲ اتاق
 • باران
دولت فروشی
 • ۵ میلیارد تومان
 • ۸۲ متر
 • ۲ اتاق
 • باران
قيطريه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۸۵ متر
 • ۲ اتاق
 • باران
قيطريه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۸۵ متر
 • ۲ اتاق
 • باران
قيطريه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۹۵۵ میلیون تومان
 • ۱۰۷ متر
 • ۲ اتاق
 • باران
دولت فروشی
 • ۶ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان
 • ۷۲ متر
 • ۲ اتاق
 • باران
دولت فروشی
 • ۶ میلیارد تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • باران
دولت فروشی
 • ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۳ متر
 • ۳ اتاق
 • باران
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۸۳ متر
 • ۲ اتاق
 • باران
دولت فروشی
 • ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۲ اتاق
 • باران
دولت فروشی
 • ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۸۵ متر
 • ۲ اتاق
 • باران
قيطريه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • باران
دولت فروشی
 • ۱۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۲۴۲ متر
 • ۳ اتاق
 • باران
دولت فروشی
 • ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • باران
قلهک فروشی
 • ۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • باران
قلهک فروشی
 • ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۷ متر
 • ۲ اتاق
 • باران
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۵۰ متر
 • ۱ اتاق
 • باران
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}