میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۵ اتاق
 • آقای مهدی دیبا
میرداماد فروشی
 • ۷۵۰ میلیون تومان
 • ۶۳ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای مهدی دیبا
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۱۲۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
 • ۹۲ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مهدی دیبا
میرداماد فروشی
 • ۹۴۸ میلیون تومان
 • ۹۲ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مهدی دیبا
میرداماد فروشی
 • ۶۹۰ میلیون تومان
 • ۶۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مهدی دیبا
میرداماد فروشی
 • ۶۵۵ میلیون تومان
 • ۵۳ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای مهدی دیبا
میرداماد فروشی
 • ۹۸۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
 • ۹۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مهدی دیبا
میرداماد فروشی
 • ۹۹۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
 • ۹۷ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مهدی دیبا
میرداماد فروشی
 • ۴۳۰ میلیون تومان
 • ۶۰ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای مهدی دیبا
میرداماد فروشی
 • ۹۴۰ میلیون تومان
 • ۷۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مهدی دیبا
میرداماد فروشی
 • ۸۷۰ میلیون تومان
 • ۷۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مهدی دیبا
شريعتي فروشی
 • ۱ میلیارد و ۸۹۰ میلیون تومان
 • ۱۸۵ متر
 • ۵ اتاق
 • آقای مهدی دیبا
میرداماد فروشی
 • ۹۲۰ میلیون تومان
 • ۸۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مهدی دیبا
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۹۰ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۰ اتاق
 • آقای مهدی دیبا
میرداماد فروشی
 • ۸۵۰ میلیون تومان
 • ۹۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مهدی دیبا
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومان
 • ۱۰۵ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای مهدی دیبا
شريعتي فروشی
 • ۰ تومان
 • ۸۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مهدی دیبا
میرداماد فروشی
 • ۰ تومان
 • ۱۷۵ متر
 • ۵ اتاق
 • آقای مهدی دیبا
شريعتي فروشی
 • ۱ میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان
 • ۱۱۱ متر
 • ۵ اتاق
 • آقای مهدی دیبا
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مهدی دیبا
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}