خواجه عبداله فروشی
 • ۱ میلیارد و ۷۸ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای سعادتیان
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۱۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای سعادتیان
جلفا فروشی
 • ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۶ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای سعادتیان
خواجه عبداله فروشی
 • ۹۲۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای سعادتیان
خواجه عبداله فروشی
 • ۸۷۰ میلیون تومان
 • ۸۷ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای سعادتیان
جلفا فروشی
 • ۸۶۰ میلیون تومان
 • ۹۷ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای سعادتیان
دبستان فروشی
 • ۳۶۰ میلیون تومان
 • ۷۱ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای سعادتیان
دروس فروشی
 • ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای سعادتیان
خواجه عبداله فروشی
 • ۸۱۰ میلیون تومان
 • ۹۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای سعادتیان
خواجه عبداله فروشی
 • ۸۷۰ میلیون تومان
 • ۹۸ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای سعادتیان
جلفا فروشی
 • ۹۹۰ میلیون تومان
 • ۱۰۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای سعادتیان
جلفا فروشی
 • ۸۲۰ میلیون تومان
 • ۱۴۴ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای سعادتیان
جلفا فروشی
 • ۱ میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان
 • ۱۳۷ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای سعادتیان
دبستان فروشی
 • ۵۵۰ میلیون تومان
 • ۸۰ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای سعادتیان
جلفا فروشی
 • ۱ میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان
 • ۱۹۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای سعادتیان
دبستان فروشی
 • ۷۵۰ میلیون تومان
 • ۱۵۴ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای سعادتیان
دروس فروشی
 • ۱ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان
 • ۹۶ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای سعادتیان
جلفا فروشی
 • ۱ میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان
 • ۱۰۸ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای سعادتیان
دروس فروشی
 • ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای سعادتیان
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}