هروی فروشی
 • ۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مجید افشار
هروی فروشی
 • ۸۷۰ میلیون تومان
 • ۸۳ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مجید افشار
هروی فروشی
 • ۴۸۰ میلیون تومان
 • ۶۰ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای مجید افشار
هروی فروشی
 • ۱ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان
 • ۱۱۶ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مجید افشار
هروی فروشی
 • ۱ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مجید افشار
هروی فروشی
 • ۸۷۵ میلیون تومان
 • ۹۲ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مجید افشار
هروی فروشی
 • ۱ میلیارد و ۵۵۷ میلیون تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مجید افشار
هروی فروشی
 • ۹۹۷ میلیون تومان
 • ۱۰۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مجید افشار
هروی فروشی
 • ۷۷۰ میلیون تومان
 • ۷۷ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مجید افشار
هروی فروشی
 • ۱ میلیارد و ۵۷۵ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مجید افشار
هروی فروشی
 • ۱ میلیارد و ۱۱۶ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مجید افشار
هروی فروشی
 • ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مجید افشار
هروی فروشی
 • ۷۵۰ میلیون تومان
 • ۸۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مجید افشار
هروی فروشی
 • ۱ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مجید افشار
هروی فروشی
 • ۱ میلیارد و ۱۵۶ میلیون تومان
 • ۹۸ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مجید افشار
هروی فروشی
 • ۹۵۰ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مجید افشار
هروی فروشی
 • ۱ میلیارد و ۸۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مجید افشار
هروی فروشی
 • ۹۹۰ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مجید افشار
هروی فروشی
 • ۱ میلیارد و ۳۰۵ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مجید افشار
هروی فروشی
 • ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۶۷ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مجید افشار
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}