قيطريه فروشی
 • ۱ میلیارد و ۳۵ میلیون تومان
 • ۹۰ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای داوید
فرمانيه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۲۰۵ میلیون تومان
 • ۱۴۷ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای داوید
قيطريه فروشی
 • ۱ میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان
 • ۱۰۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای داوید
قيطريه فروشی
 • ۹۳۵ میلیون تومان
 • ۸۵ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای داوید
كامرانيه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان
 • ۳۰۰ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای داوید
قيطريه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۶۲ میلیون تومان
 • ۱۳۳ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای داوید
قيطريه فروشی
 • ۲ میلیارد تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای داوید
قيطريه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۴۱۷ میلیون تومان
 • ۱۶۹ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای داوید
قيطريه فروشی
 • ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۹۸ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای داوید
قيطريه فروشی
 • ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۹۶ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای داوید
قيطريه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۹۹۹ میلیون تومان
 • ۲۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای داوید
فرمانيه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۵۶۵ میلیون تومان
 • ۱۹۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای داوید
فرمانيه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای داوید
فرمانيه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۲۴۷ میلیون تومان
 • ۱۵۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای داوید
قيطريه فروشی
 • ۱ میلیارد و ۸۹۰ میلیون تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای داوید
قيطريه فروشی
 • ۱ میلیارد و ۲۶۱ میلیون تومان
 • ۹۷ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای داوید
قيطريه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۹۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
 • ۱۵۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای داوید
قيطريه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۶۹۸ میلیون تومان
 • ۱۹۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای داوید
قيطريه فروشی
 • ۷ میلیارد و ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
 • ۵۶۱ متر
 • ۶ اتاق
 • آقای داوید
قيطريه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۱۷۵ میلیون تومان
 • ۳۴۵ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای داوید
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}