دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای محسن عباسی
دولت فروشی
 • ۶۷۰ میلیون تومان
 • ۶۸ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای محسن عباسی
دولت فروشی
 • ۴۵۳ میلیون تومان
 • ۶۳ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای محسن عباسی
دولت فروشی
 • ۵ میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان
 • ۶۰ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای محسن عباسی
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای محسن عباسی
دولت فروشی
 • ۶۷۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
 • ۶۶ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای محسن عباسی
دولت فروشی
 • ۶۷۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
 • ۶۶ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای محسن عباسی
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۶۱۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
 • ۱۸۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای محسن عباسی
دولت فروشی
 • ۹۳۵ میلیون تومان
 • ۸۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای محسن عباسی
دولت فروشی
 • ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۵۰ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای محسن عباسی
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۶۸۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای محسن عباسی
دولت فروشی
 • ۸۵۸ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای محسن عباسی
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای محسن عباسی
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای محسن عباسی
دولت فروشی
 • ۹۷۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
 • ۸۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای محسن عباسی
شريعتي فروشی
 • ۶۵۵ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای محسن عباسی
دولت فروشی
 • ۸۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
 • ۶۳ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای محسن عباسی
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۷۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
 • ۹۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای محسن عباسی
دولت فروشی
 • ۷۵۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
 • ۹۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای محسن عباسی
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۷ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای محسن عباسی
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}