قيطريه فروشی
 • ۱ میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان
 • ۹۸ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مهران زاهدی
قيطريه فروشی
 • ۱ میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان
 • ۹۸ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مهران زاهدی
الهيه فروشی
 • ۱ میلیارد و ۴۹۵ میلیون تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مهران زاهدی
قيطريه فروشی
 • ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مهران زاهدی
قيطريه فروشی
 • ۱ میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان
 • ۲۱۲ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مهران زاهدی
دزاشيپ فروشی
 • ۱ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان
 • ۱۰۱ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مهران زاهدی
دزاشيپ فروشی
 • ۱ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان
 • ۱۰۱ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مهران زاهدی
قيطريه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان
 • ۱۷۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مهران زاهدی
فرمانيه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان
 • ۱۷۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مهران زاهدی
قيطريه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان
 • ۱۷۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مهران زاهدی
فرمانيه فروشی
 • ۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۱۷۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مهران زاهدی
قيطريه فروشی
 • ۱ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان
 • ۱۰۶ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مهران زاهدی
فرمانيه فروشی
 • ۱ میلیارد و ۳۹۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مهران زاهدی
قيطريه فروشی
 • ۱ میلیارد و ۵۷۵ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مهران زاهدی
قيطريه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان
 • ۲۱۲ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مهران زاهدی
قيطريه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان
 • ۲۱۲ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مهران زاهدی
فرمانيه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان
 • ۲۰۳ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مهران زاهدی
قيطريه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان
 • ۲۱۲ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مهران زاهدی
فرمانيه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان
 • ۲۱۸ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مهران زاهدی
فرمانيه فروشی
 • ۱ میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مهران زاهدی
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}