فرمانيه فروشی
 • ۲۳۰ میلیون تومان
 • ۱۹۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مهران زاهدی
فرمانيه فروشی
 • ۲۳۰ میلیون تومان
 • ۱۹۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مهران زاهدی
فرمانيه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مهران زاهدی
قيطريه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۳۹۵ میلیون تومان
 • ۱۳۳ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مهران زاهدی
قيطريه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۳ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مهران زاهدی
فرمانيه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مهران زاهدی
فرمانيه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان
 • ۲۲۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مهران زاهدی
دزاشيپ فروشی
 • ۱ میلیارد و ۱۰۴ میلیون تومان
 • ۹۲ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مهران زاهدی
قيطريه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان
 • ۲۱۲ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مهران زاهدی
قيطريه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان
 • ۱۸۲ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مهران زاهدی
فرمانيه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۵۸۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
 • ۱۹۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مهران زاهدی
قيطريه فروشی
 • ۱ میلیارد و ۶۹۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مهران زاهدی
فرمانيه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۳۱۰ میلیون تومان
 • ۱۶۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مهران زاهدی
فرمانيه فروشی
 • ۱ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مهران زاهدی
فرمانيه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مهران زاهدی
فرمانيه فروشی
 • ۱ میلیارد و ۷۴۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مهران زاهدی
فرمانيه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۳۷۵ میلیون تومان
 • ۲۵۰ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای مهران زاهدی
قيطريه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۳۹۲ میلیون تومان
 • ۱۶۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مهران زاهدی
قيطريه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۳۴۳ میلیون تومان
 • ۱۶۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مهران زاهدی
فرمانيه فروشی
 • ۱ میلیارد و ۴۳۷ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مهران زاهدی
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}