فرمانيه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۲۷۵ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای آرش
قيطريه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۳۲ میلیون تومان
 • ۱۲۷ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای آرش
قيطريه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۳۲۵ میلیون تومان
 • ۱۳۳ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای آرش
قيطريه فروشی
 • ۱ میلیارد و ۹۳۲ میلیون تومان
 • ۱۶۱ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای آرش
قيطريه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۲۵ میلیون تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای آرش
فرمانيه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۶۷۲ میلیون تومان
 • ۱۶۷ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای آرش
قيطريه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان
 • ۱۷۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای آرش
فرمانيه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۴۰ میلیون تومان
 • ۲۱۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای آرش
قيطريه فروشی
 • ۵ میلیارد تومان
 • ۲۰۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای آرش
قيطريه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای آرش
قيطريه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای آرش
فرمانيه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۳۸۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
 • ۲۳۷ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای آرش
فرمانيه فروشی
 • ۷ میلیارد تومان
 • ۲۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای آرش
قيطريه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۳۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای آرش
دروس فروشی
 • ۳ میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای آرش
دروس فروشی
 • ۲ میلیارد و ۷۲۸ میلیون تومان
 • ۱۷۶ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای آرش
دروس فروشی
 • ۳ میلیارد و ۶۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
 • ۱۵۷ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای آرش
قلهک فروشی
 • ۲ میلیارد و ۸۹۰ میلیون تومان
 • ۱۷۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای آرش
دروس فروشی
 • ۴ میلیارد و ۷۰ میلیون تومان
 • ۲۲۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای آرش
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۳۰ میلیون تومان
 • ۷۰ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای آرش
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}