دولت فروشی
 • ۴ میلیارد و ۴۶۰ میلیون تومان
 • ۲۰۳ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای آرمان
اقدسيه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای آرمان
فرمانيه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان
 • ۲۴۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای آرمان
فرمانيه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان
 • ۲۶۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای آرمان
اقدسيه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۹۱۰ میلیون تومان
 • ۲۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای آرمان
فرمانيه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۴۰ میلیون تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای آرمان
فرمانيه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان
 • ۲۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای آرمان
فرمانيه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان
 • ۱۵۸ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای آرمان
فرمانيه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۹۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای آرمان
فرمانيه فروشی
 • ۶ میلیارد تومان
 • ۲۵۰ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای آرمان
فرمانيه فروشی
 • ۶ میلیارد تومان
 • ۲۵۰ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای آرمان
فرمانيه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۸۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای آرمان
فرمانيه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۷۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای آرمان
اقدسيه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای آرمان
فرمانيه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۲۰۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای آرمان
اقدسيه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۸۲۵ میلیون تومان
 • ۲۲۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای آرمان
فرمانيه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۸۷۶ میلیون تومان
 • ۲۲۸ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای آرمان
فرمانيه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۲۳۹ میلیون و ۹۹۹ هزار و ۹۹۹ تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای آرمان
فرمانيه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۸۷۵ میلیون تومان
 • ۲۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای آرمان
فرمانيه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۹۸۳ میلیون تومان
 • ۱۵۷ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای آرمان
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}