هروی فروشی
 • ۵۲۰ میلیون تومان
 • ۵۵ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای بصیر
هروی فروشی
 • ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۶۳ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای بصیر
هروی فروشی
 • ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۶۲ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای بصیر
هروی فروشی
 • ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۶۳ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای بصیر
هروی فروشی
 • ۱ میلیارد و ۸۰ میلیون تومان
 • ۹۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای بصیر
هروی فروشی
 • ۶۱۰ میلیون تومان
 • ۶۱ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای بصیر
هروی فروشی
 • ۶۱۰ میلیون تومان
 • ۶۱ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای بصیر
هروی فروشی
 • ۱ میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان
 • ۱۰۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای بصیر
هروی فروشی
 • ۶۱۰ میلیون تومان
 • ۶۲ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای بصیر
هروی فروشی
 • ۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بصیر
هروی فروشی
 • ۶۳۰ میلیون تومان
 • ۶۳ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای بصیر
هروی فروشی
 • ۹۵۰ میلیون تومان
 • ۹۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای بصیر
شمس آباد فروشی
 • ۶۴۰ میلیون تومان
 • ۷۸ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای بصیر
ولنجك فروشی
 • ۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بصیر
هروی فروشی
 • ۱ میلیارد تومان
 • ۹۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای بصیر
هروی فروشی
 • ۱ میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان
 • ۹۶ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای بصیر
هروی فروشی
 • ۱ میلیارد تومان
 • ۹۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای بصیر
هروی فروشی
 • ۹۸۰ میلیون تومان
 • ۸۶ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای بصیر
هروی فروشی
 • ۷۴۰ میلیون تومان
 • ۶۵ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای بصیر
هروی فروشی
 • ۹۹۰ میلیون تومان
 • ۱۰۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای بصیر
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}