زعفرانيه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۶۷۰ میلیون تومان
 • ۱۳۶ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۷۲۵ میلیون تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای بهاری
ولنجك فروشی
 • ۴ میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۵۳۵ میلیون تومان
 • ۲۷۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۷ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان
 • ۲۴۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۵۳۵ میلیون تومان
 • ۲۷۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان
 • ۱۴۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان
 • ۱۸۹ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۲۰۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۲۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۳۸۰ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای بهاری
ولنجك فروشی
 • ۳ میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان
 • ۱۸۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۳۶۵ میلیون تومان
 • ۱۴۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۹ میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان
 • ۲۷۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۹ میلیارد و ۹۹۰ میلیون تومان
 • ۲۷۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۲۸۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۲۸۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۳۶۰ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای بهاری
ولنجك فروشی
 • ۷ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان
 • ۲۰۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۲۴۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۶ میلیارد تومان
 • ۲۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهاری
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}