زعفرانيه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۹۴۰ میلیون تومان
 • ۲۲۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۲۷۲ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۱۸ میلیارد تومان
 • ۴۰۰ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای بهاری
ولنجك فروشی
 • ۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۱۷۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهاری
ولنجك فروشی
 • ۹ میلیارد تومان
 • ۳۰۰ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۸۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان
 • ۱۷۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۷ میلیارد تومان
 • ۲۳۲ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان
 • ۲۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۳۷۵ میلیون تومان
 • ۲۱۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهاری
ولنجك فروشی
 • ۹ میلیارد تومان
 • ۳۰۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۴۶۰ میلیون تومان
 • ۱۸۸ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۴۶۰ میلیون تومان
 • ۱۸۸ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهاری
ولنجك فروشی
 • ۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۳۱۰ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای بهاری
ولنجك فروشی
 • ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۲۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۲۶۰ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۹۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان
 • ۲۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهاری
ولنجك فروشی
 • ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۲۱۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهاری
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}