زعفرانيه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان
 • ۱۸۸ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان
 • ۲۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان
 • ۱۷۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۱۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۳۸۰ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۷۶۰ میلیون تومان
 • ۳۳۰ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۵۴۰ میلیون تومان
 • ۱۹۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۳۳۰ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۲۰۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهاری
ولنجك فروشی
 • ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۲۰۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۲۱۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۷ میلیارد و ۵۹۰ میلیون تومان
 • ۳۳۰ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان
 • ۱۷۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان
 • ۲۶۰ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۲۴۵ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای بهاری
میرداماد فروشی
 • ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای بهاری
ولنجك فروشی
 • ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۲۲۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۲۴۵ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۸۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهاری
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}