زعفرانيه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۹۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهاری
ولنجك فروشی
 • ۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۲۸۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهاری
ولنجك فروشی
 • ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۳۰۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهاری
ولنجك فروشی
 • ۳ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان
 • ۲۰۹ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۴ میلیارد تومان
 • ۲۲۵ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۲۵۰ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای بهاری
ولنجك فروشی
 • ۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۸۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهاری
ولنجك فروشی
 • ۶ میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان
 • ۲۸۰ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان
 • ۱۷۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۲۰۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۱۵ میلیارد تومان
 • ۵۸۰ متر
 • ۵ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۳ میلیارد تومان
 • ۲۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۲۲۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۶۷۵ میلیون تومان
 • ۱۷۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۱۲۵ میلیون تومان
 • ۲۵۰ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان
 • ۲۴۵ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۴ میلیارد تومان
 • ۲۰۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهاری
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}