زعفرانيه فروشی
 • ۹ میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان
 • ۲۸۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۹ میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان
 • ۲۷۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهاری
ولنجك فروشی
 • ۶ میلیارد و ۳۵۵ میلیون تومان
 • ۲۰۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان
 • ۱۷۸ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۲۲۸ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۲۲۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهاری
ولنجك فروشی
 • ۹ میلیارد تومان
 • ۳۰۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۷ میلیارد تومان
 • ۲۰۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۱۵ میلیارد و ۹۵۹ میلیون و ۹۹۹ هزار و ۹۹۹ تومان
 • ۴۲۰ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۶۲۵ میلیون تومان
 • ۱۸۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهاری
ولنجك فروشی
 • ۹ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان
 • ۳۱۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۲۳۶ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۲۳۶ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۷ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۹۸ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۲۰۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۱۷ میلیارد تومان
 • ۳۱۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهاری
ولنجك فروشی
 • ۹ میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان
 • ۲۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهاری
ولنجك فروشی
 • ۴ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان
 • ۱۳۶ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای بهاری
ولنجك فروشی
 • ۱۰ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان
 • ۳۱۰ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای بهاری
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}