میرداماد فروشی
 • ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۲۵۰ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای سورنا
میرداماد فروشی
 • ۲ میلیارد تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای سورنا
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۹۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای سورنا
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۹۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای سورنا
اقدسيه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۶۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای سورنا
میرداماد فروشی
 • ۲ میلیارد تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای سورنا
میرداماد فروشی
 • ۲ میلیارد تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای سورنا
میرداماد فروشی
 • ۲ میلیارد تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای سورنا
میرداماد فروشی
 • ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای سورنا
ظفر فروشی
 • ۲ میلیارد تومان
 • ۱۱۲ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای سورنا
میرداماد فروشی
 • ۴ میلیارد تومان
 • ۲۰۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای سورنا
میرداماد فروشی
 • ۲ میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای سورنا
میرداماد فروشی
 • ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای سورنا
میرداماد فروشی
 • ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۲۲۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای سورنا
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای سورنا
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان
 • ۸۹ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای سورنا
میرداماد فروشی
 • ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۲۵۰ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای سورنا
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۸۸ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای سورنا
میرداماد فروشی
 • ۲ میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای سورنا
میرداماد اجاره ای
 • رهن ۱۳۰ میلیون تومان
 • اجاره ۵ میلیون تومان
 • ۹۰ متر۲ اتاق
 • آقای سورنا
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}