جلفا فروشی
 • ۳ میلیارد تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای آقایی
جلفا فروشی
 • ۲ میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان
 • ۹۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مسیح
جلفا فروشی
 • ۲ میلیارد و ۸۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای قبادی
جلفا فروشی
 • ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۹۵ متر
 • ۲ اتاق
 • غریبی
جلفا فروشی
 • ۲ میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان
 • ۱۰۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای هومن
جلفا فروشی
 • ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۳ اتاق
 • حامی
جلفا فروشی
 • ۳ میلیارد و ۲۰۲ میلیون تومان
 • ۱۰۵ متر
 • ۲ اتاق
 • شاپوری
جلفا فروشی
 • ۳ میلیارد و ۱۷۲ میلیون تومان
 • ۹۶ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مهرشاد
جلفا فروشی
 • ۵ میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای فاخر
جلفا فروشی
 • ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • اتاق
 • فروتن
جلفا فروشی
 • ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان
 • ۸۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای هومن
جلفا فروشی
 • ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۷۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای قبادی
جلفا فروشی
 • ۳ میلیارد و ۱۷۵ میلیون تومان
 • ۱۲۷ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای قبادی
جلفا فروشی
 • ۲ میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان
 • ۹۲ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای بصیر
جلفا فروشی
 • ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای عرفان
جلفا فروشی
 • ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای قبادی
جلفا فروشی
 • ۳ میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان
 • ۱۱۱ متر
 • ۲ اتاق
 • حامی
جلفا فروشی
 • ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای عرفان
جلفا فروشی
 • ۱۰ میلیارد تومان
 • ۲۵۰ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای بهاری
جلفا فروشی
 • ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۲ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای قبادی
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}