جلفا فروشی
 • ۳ میلیارد تومان
 • ۱۲۱ متر
 • ۲ اتاق
 • خشایار
جلفا فروشی
 • ۳ میلیارد تومان
 • ۷۷ متر
 • ۱ اتاق
 • ندایی
جلفا فروشی
 • ۲ میلیارد و ۴۴۲ میلیون تومان
 • ۱۱۱ متر
 • ۲ اتاق
 • خشایار
جلفا فروشی
 • ۴ میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان
 • ۱۴۵ متر
 • ۳ اتاق
 • خشایار
جلفا فروشی
 • ۶ میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان
 • ۱۶۱ متر
 • ۳ اتاق
 • ناخدا
جلفا فروشی
 • ۹ میلیارد تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۲ اتاق
 • دومان
جلفا فروشی
 • ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • باقری
جلفا فروشی
 • ۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۲ متر
 • ۳ اتاق
 • وحید
جلفا فروشی
 • ۴ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان
 • ۱۸۰ متر
 • ۲ اتاق
 • عطایی
جلفا فروشی
 • ۳ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان
 • ۸۰ متر
 • ۲ اتاق
 • نریمان
جلفا فروشی
 • ۱۵ میلیارد و ۲۰۷ میلیون تومان
 • ۲۲۷ متر
 • ۳ اتاق
 • شعبانی
جلفا فروشی
 • ۱۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • دومان
جلفا فروشی
 • ۱۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۲۱۰ متر
 • ۳ اتاق
 • دومان
جلفا فروشی
 • ۸ میلیارد تومان
 • ۱۴۵ متر
 • ۳ اتاق
 • باقری
جلفا فروشی
 • ۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آرین
جلفا فروشی
 • ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۵ متر
 • ۲ اتاق
 • فرجی
جلفا فروشی
 • ۴ میلیارد و ۸۷۴ میلیون تومان
 • ۱۵۲ متر
 • ۳ اتاق
 • تاجبخش
جلفا فروشی
 • ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • دومان
جلفا فروشی
 • ۴ میلیارد تومان
 • ۱۰۴ متر
 • ۱ اتاق
 • وحید
جلفا فروشی
 • ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۸۰ متر
 • ۲ اتاق
 • تاجبخش
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}