جلفا فروشی
 • ۲ میلیارد و ۲۱۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • میلاد
جلفا فروشی
 • ۳ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۳ اتاق
 • حجامی
جلفا فروشی
 • ۲ میلیارد و ۸۲۷ میلیون تومان
 • ۱۴۵ متر
 • ۳ اتاق
 • میلاد
جلفا فروشی
 • ۲ میلیارد و ۵۸۳ میلیون تومان
 • ۱۲۳ متر
 • ۲ اتاق
 • میلاد
جلفا فروشی
 • ۳ میلیارد و ۶۹۰ میلیون تومان
 • ۱۲۳ متر
 • ۳ اتاق
 • میلاد
جلفا فروشی
 • ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۸ متر
 • ۳ اتاق
 • میلاد
جلفا فروشی
 • ۳ میلیارد و ۶۹۶ میلیون تومان
 • ۱۶۸ متر
 • ۳ اتاق
 • میلاد
جلفا فروشی
 • ۲ میلیارد و ۷۰ میلیون تومان
 • ۹۰ متر
 • ۲ اتاق
 • میلاد
جلفا فروشی
 • ۲ میلیارد و ۶۸ میلیون تومان
 • ۹۴ متر
 • ۲ اتاق
 • میلاد
جلفا فروشی
 • ۲ میلیارد و ۱۱۵ میلیون تومان
 • ۹۰ متر
 • ۲ اتاق
 • میلاد
جلفا فروشی
 • ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۹۵ متر
 • ۲ اتاق
 • کریم خانی
جلفا فروشی
 • ۴ میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان
 • ۱۵۲ متر
 • ۳ اتاق
 • میلاد
جلفا فروشی
 • ۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۲ اتاق
 • افشار
جلفا فروشی
 • ۳ میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • میلاد
جلفا فروشی
 • ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • میلاد
جلفا فروشی
 • ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۷۲ متر
 • ۲ اتاق
 • حجامی
جلفا فروشی
 • ۴ میلیارد و ۲۷۸ میلیون تومان
 • ۱۳۸ متر
 • ۳ اتاق
 • بابک
جلفا فروشی
 • ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای جهانبخت
جلفا فروشی
 • ۲ میلیارد و ۹۴۴ میلیون تومان
 • ۱۲۸ متر
 • ۲ اتاق
 • حجامی
جلفا فروشی
 • ۲ میلیارد و ۹۴۴ میلیون تومان
 • ۱۲۸ متر
 • ۲ اتاق
 • حجامی
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}