جلفا فروشی
 • ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای قبادی
جلفا فروشی
 • ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۴ متر
 • ۳ اتاق
 • خشایار
جلفا فروشی
 • ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۹۰ متر
 • ۲ اتاق
 • خشایار
جلفا فروشی
 • ۶ میلیارد و ۳۹۶ میلیون تومان
 • ۱۲۳ متر
 • ۳ اتاق
 • خشایار
جلفا فروشی
 • ۲ میلیارد و ۶۲۵ میلیون تومان
 • ۷۵ متر
 • ۲ اتاق
 • خشایار
جلفا فروشی
 • ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۹۸ متر
 • ۳ اتاق
 • پرستویی
جلفا فروشی
 • ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۹۵ متر
 • ۲ اتاق
 • خشایار
جلفا فروشی
 • ۴ میلیارد و ۲۱۲ میلیون تومان
 • ۸۱ متر
 • ۲ اتاق
 • خشایار
جلفا فروشی
 • ۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۴ متر
 • ۳ اتاق
 • پرویزی
جلفا فروشی
 • ۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • وثوقی
جلفا فروشی
 • ۵ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان
 • ۱۰۵ متر
 • ۲ اتاق
 • عزیزی
جلفا فروشی
 • ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۶۱ متر
 • ۲ اتاق
 • رزمی
جلفا فروشی
 • ۵ میلیارد و ۹۸۵ میلیون تومان
 • ۱۰۵ متر
 • ۲ اتاق
 • سمیر
جلفا فروشی
 • ۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • پیران
جلفا فروشی
 • ۱۳ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان
 • ۱۵۵ متر
 • ۳ اتاق
 • ریحانی
جلفا فروشی
 • ۱۲ میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • ریحانی
جلفا فروشی
 • ۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۲ اتاق
 • پرستویی
جلفا فروشی
 • ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۲ اتاق
 • دانشمند
جلفا فروشی
 • ۷ میلیارد و ۹۹۹ میلیون و ۹۹۹ هزار و ۹۹۹ تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۳ اتاق
 • وثوقی
جلفا فروشی
 • ۷ میلیارد و ۹۹۹ میلیون و ۹۹۹ هزار و ۹۹۹ تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۳ اتاق
 • وثوقی
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}