قيطريه فروشی
 • ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۵ متر
 • ۲ اتاق
 • مرادپور
قيطريه فروشی
 • ۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۲ اتاق
 • مرادپور
قيطريه فروشی
 • ۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • مرادپور
قيطريه فروشی
 • ۸ میلیارد تومان
 • ۱۱۸ متر
 • ۲ اتاق
 • مرادپور
قيطريه فروشی
 • ۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۲ اتاق
 • مرادپور
قيطريه فروشی
 • ۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • مرادپور
قيطريه فروشی
 • ۸ میلیارد تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • مرادپور
قيطريه فروشی
 • ۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۲ اتاق
 • ستاری
قيطريه فروشی
 • ۱۴ میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان
 • ۲۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • درباری
قيطريه فروشی
 • ۹ میلیارد تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۲ اتاق
 • ستاری
قيطريه فروشی
 • ۸ میلیارد و ۹۳۰ میلیون تومان
 • ۱۹۰ متر
 • ۳ اتاق
 • اسکندری
قيطريه فروشی
 • ۸ میلیارد و ۹۳۰ میلیون تومان
 • ۱۹۰ متر
 • ۳ اتاق
 • سوادکوهی
قيطريه فروشی
 • ۸ میلیارد تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • مرادپور
قيطريه فروشی
 • ۱۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۲۱۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای ایرج
قيطريه فروشی
 • ۱۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای ایرج
قيطريه فروشی
 • ۸ میلیارد تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • مرادپور
قيطريه فروشی
 • ۸ میلیارد تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • مرادپور
قيطريه فروشی
 • ۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۲ متر
 • ۳ اتاق
 • ستاری
قيطريه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • ستاری
قيطريه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۲ اتاق
 • ستاری
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}