قيطريه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۶۸ متر
 • ۱ اتاق
 • صداقت
قيطريه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای آزاد
قيطريه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۴۶۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۲ اتاق
 • عماد
قيطريه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان
 • ۱۱۸ متر
 • ۲ اتاق
 • عماد
قيطريه فروشی
 • ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۲۹۰ متر
 • ۳ اتاق
 • قیصری
قيطريه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۸۰ متر
 • ۲ اتاق
 • هاتف
قيطريه فروشی
 • ۳ میلیارد تومان
 • ۹۰ متر
 • ۲ اتاق
 • سعادتیان
قيطريه فروشی
 • ۱۱ میلیارد تومان
 • ۳۱۳ متر
 • ۴ اتاق
 • زاهدی
قيطريه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • یادگار
قيطريه فروشی
 • ۲ میلیارد تومان
 • ۶۵ متر
 • ۱ اتاق
 • زاهدی
قيطريه فروشی
 • ۲ میلیارد تومان
 • ۶۵ متر
 • ۱ اتاق
 • سعادتیان
قيطريه فروشی
 • ۱ میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان
 • ۶۰ متر
 • ۱ اتاق
 • زاهدی
قيطريه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۷۸۵ میلیون تومان
 • ۱۴۵ متر
 • ۳ اتاق
 • عماد
قيطريه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان
 • ۱۷۰ متر
 • ۳ اتاق
 • عماد
قيطريه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان
 • ۱۷۰ متر
 • ۳ اتاق
 • عماد
قيطريه فروشی
 • ۳۲۲ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۳ اتاق
 • تورانی
قيطريه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۷۷۹ میلیون و ۹۹۹ هزار و ۹۹۹ تومان
 • ۱۷۰ متر
 • ۳ اتاق
 • درباری
قيطريه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۸۰ متر
 • ۳ اتاق
 • یادگار
قيطريه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۹۴ متر
 • ۲ اتاق
 • فتحی
قيطريه فروشی
 • ۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۶۰ متر
 • ۱ اتاق
 • زاهدی
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}