قيطريه فروشی
 • ۱ میلیارد و ۹۲۴ میلیون تومان
 • ۷۴ متر
 • ۲ اتاق
 • فتحی
قيطريه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۹۴ متر
 • ۲ اتاق
 • فتحی
قيطريه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان
 • ۱۵۵ متر
 • ۳ اتاق
 • کریم خانی
قيطريه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • فتحی
قيطريه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • عماد
قيطريه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۲ اتاق
 • عماد
قيطريه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • عماد
قيطريه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای عطاران
قيطريه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای زیباکلام
قيطريه فروشی
 • ۶ میلیارد تومان
 • ۲۱۰ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای عطاران
قيطريه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۸۲۵ میلیون تومان
 • ۱۹۵ متر
 • ۳ اتاق
 • عماد
قيطريه فروشی
 • ۳ میلیارد تومان
 • ۹۵ متر
 • ۲ اتاق
 • افشار
قيطريه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۵۲۵ میلیون تومان
 • ۱۶۳ متر
 • ۳ اتاق
 • یادگار
قيطريه فروشی
 • ۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۲۰۰ متر
 • ۳ اتاق
 • یادگار
قيطريه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان
 • ۱۳۴ متر
 • ۳ اتاق
 • عماد
قيطريه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۲ متر
 • ۳ اتاق
 • هاکوپیان
قيطريه فروشی
 • ۶ میلیارد تومان
 • ۲۰۸ متر
 • ۴ اتاق
 • عماد
قيطريه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۱۶۸ میلیون تومان
 • ۱۳۲ متر
 • ۳ اتاق
 • عماد
قيطريه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۸۴۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
 • ۱۴۵ متر
 • ۳ اتاق
 • فتحی
قيطريه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون و ۴۰ هزار تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • چناران
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}