قيطريه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۸۵ میلیون تومان
 • ۹۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای روشن
قيطريه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان
 • ۸۲ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای روشن
قيطريه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۶۷ متر
 • ۲ اتاق
 • ایمان
قيطريه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان
 • ۹۴ متر
 • ۲ اتاق
 • ایمان
قيطريه فروشی
 • ۷ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان
 • ۱۳۳ متر
 • ۳ اتاق
 • ایمان
قيطريه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۶۵۵ میلیون تومان
 • ۱۴۵ متر
 • ۳ اتاق
 • خرسند
قيطريه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان
 • ۱۰۵ متر
 • ۲ اتاق
 • اسکندری
قيطريه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۲ اتاق
 • حجسته
قيطريه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۶۳۵ میلیون تومان
 • ۸۵ متر
 • ۲ اتاق
 • ساکت
قيطريه فروشی
 • ۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۳ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای روشن
قيطريه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۲ اتاق
 • خرسند
قيطريه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان
 • ۶۵ متر
 • ۱ اتاق
 • ساکت
قيطريه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۲ اتاق
 • ساکت
قيطريه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۲ اتاق
 • ساکت
قيطريه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان
 • ۵۰ متر
 • ۱ اتاق
 • ساکت
قيطريه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • اسکندری
قيطريه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۹۱۵ میلیون تومان
 • ۱۴۵ متر
 • ۱ اتاق
 • اسکندری
قيطريه فروشی
 • ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۲۱۰ متر
 • ۳ اتاق
 • سالاروندیان
قيطريه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • ساکت
قيطريه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • ساکت
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}