قيطريه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۲ اتاق
 • روشن
قيطريه فروشی
 • ۹ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • محبی
قيطريه فروشی
 • ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای ایرج
قيطريه فروشی
 • ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۵ متر
 • ۳ اتاق
 • اسکندری
قيطريه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۷ متر
 • ۳ اتاق
 • حجسته
قيطريه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان
 • ۹۵ متر
 • ۲ اتاق
 • روشن
قيطريه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۹۰ متر
 • ۲ اتاق
 • روشن
قيطريه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • اسکندری
قيطريه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • محبی
قيطريه فروشی
 • ۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۶۵ متر
 • ۲ اتاق
 • درباری
قيطريه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • درباری
قيطريه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • روشن
قيطريه فروشی
 • ۹ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • سلحشور
قيطريه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان
 • ۹۳ متر
 • ۲ اتاق
 • خوانساری
قيطريه فروشی
 • ۱۲ میلیارد تومان
 • ۱۸۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای ایرج
قيطريه فروشی
 • ۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۳ اتاق
 • محبی
قيطريه فروشی
 • ۹ میلیارد تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای ایرج
قيطريه فروشی
 • ۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۴ متر
 • ۴ اتاق
 • خوانساری
قيطريه فروشی
 • ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۸ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای نوبختی
قيطريه فروشی
 • ۹ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۲ اتاق
 • روشن
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}