قيطريه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۶۹۰ میلیون تومان
 • ۹۵ متر
 • ۲ اتاق
 • کیان
قيطريه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • ندایی
قيطريه فروشی
 • ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۵ متر
 • ۳ اتاق
 • پیران
قيطريه فروشی
 • ۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۷۷ متر
 • ۲ اتاق
 • پیران
قيطريه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۳ اتاق
 • افتخاری
قيطريه فروشی
 • ۳ میلیارد تومان
 • ۷۱ متر
 • ۱ اتاق
 • طهماسبی
قيطريه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۴۵ متر
 • ۱ اتاق
 • طهماسبی
قيطريه فروشی
 • ۱۰ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان
 • ۱۵۵ متر
 • ۳ اتاق
 • خردمند
قيطريه فروشی
 • ۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۱ متر
 • ۲ اتاق
 • توسلی
قيطريه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • کیان
قيطريه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان
 • ۹۵ متر
 • ۲ اتاق
 • کسری
قيطريه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • یکتا
قيطريه فروشی
 • ۸ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • ضرغام پور
قيطريه فروشی
 • ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۵ متر
 • ۳ اتاق
 • دادمهر
قيطريه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان
 • ۹۵ متر
 • ۲ اتاق
 • براتی
قيطريه فروشی
 • ۱۷ میلیارد تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • یکتا
قيطريه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۹۳ متر
 • ۲ اتاق
 • توسلی
قيطريه فروشی
 • ۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۲ متر
 • ۲ اتاق
 • براتی
قيطريه فروشی
 • ۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۶۷ متر
 • ۳ اتاق
 • یکتا
قيطريه فروشی
 • ۹ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان
 • ۱۵۸ متر
 • ۳ اتاق
 • خالدی
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}