دولت فروشی
 • ۱۳ میلیارد تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • عظیم زاده
دولت فروشی
 • ۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۸ متر
 • ۳ اتاق
 • عظیم زاده
دولت فروشی
 • ۴ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان
 • ۶۵ متر
 • ۱ اتاق
 • قربانی
دولت فروشی
 • ۵ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان
 • ۸۶ متر
 • ۲ اتاق
 • قربانی
دولت فروشی
 • ۷ میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • خردمند
دولت فروشی
 • ۸ میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • خردمند
دولت فروشی
 • ۸ میلیارد و ۷۷۵ میلیون تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۳ اتاق
 • خردمند
دولت فروشی
 • ۸ میلیارد و ۷۷۵ میلیون تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۳ اتاق
 • شکیبا
دولت فروشی
 • ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • باران
دولت فروشی
 • ۷ میلیارد تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • باران
دولت فروشی
 • ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۸۵ متر
 • ۱ اتاق
 • مشرقی
دولت فروشی
 • ۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۸۵ متر
 • ۳ اتاق
 • امیری
دولت فروشی
 • ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۵ متر
 • ۲ اتاق
 • خردمند
دولت فروشی
 • ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۶۶ متر
 • ۲ اتاق
 • قربانی
دولت فروشی
 • ۷ میلیارد تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۲ اتاق
 • قربانی
دولت فروشی
 • ۱۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۵ متر
 • ۳ اتاق
 • درخشان
دولت فروشی
 • ۸ میلیارد تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • درخشان
دولت فروشی
 • ۶ میلیارد و ۱۹۵ میلیون تومان
 • ۱۰۵ متر
 • ۲ اتاق
 • خردمند
دولت فروشی
 • ۶ میلیارد و ۴۲۵ میلیون تومان
 • ۱۴۵ متر
 • ۳ اتاق
 • خردمند
دولت فروشی
 • ۶ میلیارد تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • خردمند
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}