دولت فروشی
 • ۲۰ میلیارد تومان
 • ۲۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • ثقفی
دولت فروشی
 • ۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • خدابخش
دولت فروشی
 • ۷ میلیارد تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • ثقفی
دولت فروشی
 • ۷ میلیارد تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • ثقفی
دولت فروشی
 • ۴ میلیارد تومان
 • ۸۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای عرفان
دولت فروشی
 • ۴ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان
 • ۸۳ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای عرفان
دولت فروشی
 • ۸ میلیارد تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • محمودی
دولت فروشی
 • ۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • درخشان
دولت فروشی
 • ۱۰ میلیارد تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۳ اتاق
 • ثقفی
دولت فروشی
 • ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • درخشان
دولت فروشی
 • ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۳ اتاق
 • درخشان
دولت فروشی
 • ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۹۳ متر
 • ۲ اتاق
 • محمودی
دولت فروشی
 • ۶ میلیارد تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • ثقفی
دولت فروشی
 • ۱۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۲۲۰ متر
 • ۳ اتاق
 • محمودی
دولت فروشی
 • ۱۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۲۱۰ متر
 • ۴ اتاق
 • دهلرانی
دولت فروشی
 • ۷ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان
 • ۱۱۲ متر
 • ۲ اتاق
 • دهلرانی
دولت فروشی
 • ۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۲ متر
 • ۳ اتاق
 • دهلرانی
دولت فروشی
 • ۱۰ میلیارد و ۵۴۰ میلیون تومان
 • ۱۷۰ متر
 • ۳ اتاق
 • دهلرانی
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۵۴ متر
 • ۲ اتاق
 • دهلرانی
دولت فروشی
 • ۱۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۷۰ متر
 • ۳ اتاق
 • محمودی
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}