دولت فروشی
 • ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۷ متر
 • ۳ اتاق
 • رزمی
دولت فروشی
 • ۴ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان
 • ۸۵ متر
 • ۲ اتاق
 • رزمی
دولت فروشی
 • ۶ میلیارد و ۸۲۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • رزمی
دولت فروشی
 • ۸ میلیارد تومان
 • ۱۲۱ متر
 • ۳ اتاق
 • فرجی
دولت فروشی
 • ۴ میلیارد تومان
 • ۸۸ متر
 • ۲ اتاق
 • فرجی
دولت فروشی
 • ۶ میلیارد تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • الوند
دولت فروشی
 • ۵ میلیارد تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • الوند
دولت فروشی
 • ۶ میلیارد تومان
 • ۱۲۱ متر
 • ۳ اتاق
 • کسری
دولت فروشی
 • ۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۴ متر
 • ۲ اتاق
 • خردمند
دولت فروشی
 • ۱۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • خردمند
دولت فروشی
 • ۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • فراست
دولت فروشی
 • ۱۰ میلیارد تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • عصار
دولت فروشی
 • ۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۱۶۹ متر
 • ۳ اتاق
 • اربابی
دولت فروشی
 • ۵ میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان
 • ۸۵ متر
 • ۱ اتاق
 • الوند
دولت فروشی
 • ۶ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • سیروان
دولت فروشی
 • ۵ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان
 • ۸۰ متر
 • ۱ اتاق
 • خالدی
دولت فروشی
 • ۸ میلیارد تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • سیروان
دولت فروشی
 • ۴۸۵ میلیون تومان
 • ۸۵ متر
 • ۲ اتاق
 • سیروان
دولت فروشی
 • ۱۲ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • عظیم زاده
دولت فروشی
 • ۱۱ میلیارد و ۲۵ میلیون تومان
 • ۱۴۷ متر
 • ۳ اتاق
 • خردمند
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}