دولت فروشی
 • ۵ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان
 • ۱۱۱ متر
 • ۳ اتاق
 • خردمند
دولت فروشی
 • ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • ثقفی
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان
 • ۷۶ متر
 • ۱ اتاق
 • خردمند
دولت فروشی
 • ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۸ متر
 • ۲ اتاق
 • خردمند
دولت فروشی
 • ۵ میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان
 • ۱۷۲ متر
 • ۳ اتاق
 • خردمند
دولت فروشی
 • ۹ میلیارد تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • ثقفی
دولت فروشی
 • ۹ میلیارد تومان
 • ۱۹۵ متر
 • ۳ اتاق
 • کهریزی
دولت فروشی
 • ۱۲ میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان
 • ۱۸۰ متر
 • ۳ اتاق
 • محمودی
دولت فروشی
 • ۵ میلیارد و ۳۵۶ میلیون تومان
 • ۱۰۳ متر
 • ۳ اتاق
 • کهریزی
دولت فروشی
 • ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۶۵ متر
 • ۳ اتاق
 • ثقفی
دولت فروشی
 • ۱۰ میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۳ اتاق
 • محمودی
دولت فروشی
 • ۱۰ میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۳ اتاق
 • محمودی
دولت فروشی
 • ۱۱ میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان
 • ۱۷۰ متر
 • ۳ اتاق
 • محمودی
دولت فروشی
 • ۱۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۲۳۰ متر
 • ۴ اتاق
 • پاشا
دولت فروشی
 • ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • یزدان
دولت فروشی
 • ۱۷ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان
 • ۲۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • یزدان
دولت فروشی
 • ۹ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • صداقت
دولت فروشی
 • ۷ میلیارد تومان
 • ۱۴۳ متر
 • ۳ اتاق
 • صداقت
دولت فروشی
 • ۸ میلیارد و ۷۷۵ میلیون تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۳ اتاق
 • محمودی
دولت فروشی
 • ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۲۰۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای ایرج
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}