دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان
 • ۱۴۳ متر
 • ۲ اتاق
 • محمودی
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۳ اتاق
 • ربانی
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۳۷۵ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • صداقت
دولت فروشی
 • ۴ میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان
 • ۱۱۸ متر
 • ۳ اتاق
 • خمسه
دولت فروشی
 • ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۸۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای اکبری
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان
 • ۹۰ متر
 • ۲ اتاق
 • خمسه
دولت فروشی
 • ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۳ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای اکبری
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۸۶ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای اکبری
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۲ اتاق
 • محمودی
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۶ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای نیکبخت
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۷ متر
 • ۲ اتاق
 • محمودی
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد تومان
 • ۱۰۸ متر
 • ۲ اتاق
 • محمودی
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۳۰ میلیون تومان
 • ۱۰۱ متر
 • ۲ اتاق
 • خمسه
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۶۵ متر
 • ۳ اتاق
 • محمودی
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۹۷۵ میلیون تومان
 • ۸۵ متر
 • ۲ اتاق
 • خمسه
دولت فروشی
 • ۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۲۰۰ متر
 • ۴ اتاق
 • صداقت
دولت فروشی
 • ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۸۰ متر
 • ۳ اتاق
 • صداقت
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • صداقت
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۱۵۲ میلیون تومان
 • ۱۱۳ متر
 • ۳ اتاق
 • سالاروندیان
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • صداقت
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}