دولت فروشی
 • ۷ میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان
 • ۲۳۵ متر
 • ۳ اتاق
 • تورانی
دولت فروشی
 • ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۷۵ متر
 • ۳ اتاق
 • فتحی
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۸ متر
 • ۲ اتاق
 • کهریزی
دولت فروشی
 • ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای اکبری
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۸۹ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای اکبری
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد تومان
 • ۷۶ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای اکبری
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۸ متر
 • ۲ اتاق
 • کهریزی
دولت فروشی
 • ۶ میلیارد و ۵۵ میلیون تومان
 • ۱۷۳ متر
 • ۳ اتاق
 • کهریزی
دولت فروشی
 • ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • یزدان
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۶۸ متر
 • ۱ اتاق
 • کهریزی
دولت فروشی
 • ۵ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان
 • ۱۶۵ متر
 • ۳ اتاق
 • محمودی
دولت فروشی
 • ۶ میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۳ اتاق
 • سیروان
دولت فروشی
 • ۴ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • سیروان
دولت فروشی
 • ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • صداقت
دولت فروشی
 • ۶ میلیارد و ۱۰۵ میلیون تومان
 • ۱۶۵ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای اکبری
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای اکبری
دولت فروشی
 • ۶ میلیارد و ۱۲۵ میلیون تومان
 • ۱۷۵ متر
 • ۳ اتاق
 • کهریزی
دولت فروشی
 • ۱۱ میلیارد و ۷۱۵ میلیون تومان
 • ۲۱۳ متر
 • ۳ اتاق
 • اسکندری
دولت فروشی
 • ۱۰ میلیارد و ۹۴۵ میلیون تومان
 • ۱۹۹ متر
 • ۳ اتاق
 • کهریزی
دولت فروشی
 • ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۹۰ متر
 • ۳ اتاق
 • ربانی
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}