دروس فروشی
 • ۳ میلیارد و ۲۹۶ میلیون تومان
 • ۱۰۳ متر
 • ۲ اتاق
 • ناخدا
دروس فروشی
 • ۲۲ میلیارد تومان
 • ۴۰۰ متر
 • ۴ اتاق
 • فرجی
دروس فروشی
 • ۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • فرجی
دروس فروشی
 • ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۸۰ متر
 • ۳ اتاق
 • افشار
دروس فروشی
 • ۱۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۲۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • افشار
دروس فروشی
 • ۸ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان
 • ۱۸۰ متر
 • ۳ اتاق
 • مهبد
دروس فروشی
 • ۱۰ میلیارد و ۱۷۵ میلیون تومان
 • ۱۸۵ متر
 • ۳ اتاق
 • ناخدا
دروس فروشی
 • ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۲۲۰ متر
 • ۳ اتاق
 • فرجی
دروس فروشی
 • ۱۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۲۸۰ متر
 • ۳ اتاق
 • فرجی
دروس فروشی
 • ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۲ متر
 • ۲ اتاق
 • سالاروندیان
دروس فروشی
 • ۳ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان
 • ۹۰ متر
 • ۲ اتاق
 • امدادی
دروس فروشی
 • ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • مهبد
دروس فروشی
 • ۸ میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۲ اتاق
 • عسگری
دروس فروشی
 • ۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۱۸۰ متر
 • ۳ اتاق
 • افشار
دروس فروشی
 • ۷ میلیارد تومان
 • ۱۴۵ متر
 • ۳ اتاق
 • مهبد
دروس فروشی
 • ۹ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۱۸۰ متر
 • ۳ اتاق
 • فرجی
دروس فروشی
 • ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۷۰ متر
 • ۳ اتاق
 • ناخدا
دروس فروشی
 • ۶ میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۳ اتاق
 • ناخدا
دروس فروشی
 • ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۲۱۰ متر
 • ۳ اتاق
 • فرجی
دروس فروشی
 • ۷ میلیارد تومان
 • ۱۹۰ متر
 • ۴ اتاق
 • یزدان
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}