پاسداران فروشی
 • ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۸۰ متر
 • ۳ اتاق
 • عسگری
پاسداران فروشی
 • ۵ میلیارد و ۳۵ میلیون تومان
 • ۹۵ متر
 • ۲ اتاق
 • حامدی
پاسداران فروشی
 • ۳ میلیارد و ۴۶۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
 • ۸۰ متر
 • ۲ اتاق
 • خردمند
پاسداران فروشی
 • ۲۰ میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان
 • ۲۶۲ متر
 • ۴ اتاق
 • عسگری
پاسداران فروشی
 • ۴ میلیارد و ۲۱۶ میلیون تومان
 • ۱۳۶ متر
 • ۳ اتاق
 • حامدی
پاسداران فروشی
 • ۳ میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان
 • ۹۵ متر
 • ۱ اتاق
 • حامدی
پاسداران فروشی
 • ۱۲ میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان
 • ۱۹۰ متر
 • ۳ اتاق
 • عسگری
پاسداران فروشی
 • ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۶ متر
 • ۲ اتاق
 • خوانساری
پاسداران فروشی
 • ۳ میلیارد و ۸۷۰ میلیون تومان
 • ۹۰ متر
 • ۲ اتاق
 • رئیسی
پاسداران فروشی
 • ۵ میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان
 • ۱۷۲ متر
 • ۳ اتاق
 • رئیسی
پاسداران فروشی
 • ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۲ اتاق
 • خاتم
پاسداران فروشی
 • ۷ میلیارد و ۶۴۴ میلیون تومان
 • ۱۶۵ متر
 • ۳ اتاق
 • عسگری
پاسداران فروشی
 • ۷ میلیارد و ۶۴۴ میلیون تومان
 • ۱۶۵ متر
 • ۳ اتاق
 • عسگری
پاسداران فروشی
 • ۱۰ میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان
 • ۱۶۹ متر
 • ۳ اتاق
 • عسگری
پاسداران فروشی
 • ۷ میلیارد و ۶۹۵ میلیون تومان
 • ۱۷۱ متر
 • ۳ اتاق
 • امدادی
پاسداران فروشی
 • ۶ میلیارد و ۲۰۶ میلیون تومان
 • ۱۰۷ متر
 • ۲ اتاق
 • عسگری
پاسداران فروشی
 • ۴ میلیارد و ۵۲۲ میلیون تومان
 • ۱۳۳ متر
 • ۳ اتاق
 • حامدی
پاسداران فروشی
 • ۴ میلیارد و ۵۸۸ میلیون تومان
 • ۱۲۴ متر
 • ۳ اتاق
 • حامدی
پاسداران فروشی
 • ۶ میلیارد و ۳۵۵ میلیون تومان
 • ۱۵۵ متر
 • ۳ اتاق
 • حامدی
پاسداران فروشی
 • ۳ میلیارد و ۶۵۴ میلیون تومان
 • ۸۷ متر
 • ۲ اتاق
 • حامدی
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}