پاسداران فروشی
 • ۱۱ میلیارد تومان
 • ۱۶۸ متر
 • ۳ اتاق
 • نهاوندی
پاسداران فروشی
 • ۷ میلیارد تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • اخگر
پاسداران فروشی
 • ۱۲ میلیارد و ۶۱۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • اخگر
پاسداران فروشی
 • ۱۴۳ میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • اخگر
پاسداران فروشی
 • ۸ میلیارد و ۲۲۵ میلیون تومان
 • ۱۷۵ متر
 • ۳ اتاق
 • نهاوندی
پاسداران فروشی
 • ۴ میلیارد و ۷۳۱ میلیون تومان
 • ۸۳ متر
 • ۱ اتاق
 • اخگر
پاسداران فروشی
 • ۷ میلیارد تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • خراسانی
پاسداران فروشی
 • ۵ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان
 • ۱۰۹ متر
 • ۲ اتاق
 • ایازی
پاسداران فروشی
 • ۱۴ میلیارد و ۶۰ میلیون تومان
 • ۱۴۸ متر
 • ۳ اتاق
 • حامدی
پاسداران فروشی
 • ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • نکیسا
پاسداران فروشی
 • ۱۳ میلیارد تومان
 • ۱۶۸ متر
 • ۳ اتاق
 • اخگر
پاسداران فروشی
 • ۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۹۰ متر
 • ۲ اتاق
 • خراسانی
پاسداران فروشی
 • ۱۵ میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان
 • ۱۸۵ متر
 • ۳ اتاق
 • خراسانی
پاسداران فروشی
 • ۸ میلیارد و ۵۲۵ میلیون تومان
 • ۱۵۵ متر
 • ۳ اتاق
 • ایازی
پاسداران فروشی
 • ۴ میلیارد تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • غریبی
پاسداران فروشی
 • ۴ میلیارد تومان
 • ۷۷ متر
 • ۲ اتاق
 • خراسانی
پاسداران فروشی
 • ۹ میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان
 • ۱۶۶ متر
 • ۲ اتاق
 • خراسانی
پاسداران فروشی
 • ۲۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۲۸۰ متر
 • ۴ اتاق
 • خراسانی
پاسداران فروشی
 • ۱۸ میلیارد تومان
 • ۳۰۰ متر
 • ۳ اتاق
 • نکیسا
پاسداران فروشی
 • ۱۸ میلیارد تومان
 • ۳۰۰ متر
 • ۳ اتاق
 • نکیسا
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}