پاسداران فروشی
 • ۱۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۳ اتاق
 • عبداللهی
پاسداران فروشی
 • ۱۱ میلیارد و ۹۳۵ میلیون تومان
 • ۱۵۵ متر
 • ۳ اتاق
 • کشانی
پاسداران فروشی
 • ۱۰ میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان
 • ۱۶۴ متر
 • ۳ اتاق
 • کشانی
پاسداران فروشی
 • ۶ میلیارد و ۳۵ میلیون تومان
 • ۸۵ متر
 • ۲ اتاق
 • افسری
پاسداران فروشی
 • ۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • افسری
پاسداران فروشی
 • ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • باران
پاسداران فروشی
 • ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۲ متر
 • ۳ اتاق
 • دانشمند
پاسداران فروشی
 • ۶ میلیارد تومان
 • ۸۵ متر
 • ۲ اتاق
 • باران
پاسداران فروشی
 • ۱۲ میلیارد و ۳۷۶ میلیون تومان
 • ۱۸۲ متر
 • ۳ اتاق
 • افسری
پاسداران فروشی
 • ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۵۵ متر
 • ۱ اتاق
 • دانشمند
پاسداران فروشی
 • ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • باران
پاسداران فروشی
 • ۸ میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • افسری
پاسداران فروشی
 • ۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۷ متر
 • ۲ اتاق
 • باران
پاسداران فروشی
 • ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • باربد
پاسداران فروشی
 • ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۳ اتاق
 • باربد
پاسداران فروشی
 • ۱۰ میلیارد تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۳ اتاق
 • باربد
پاسداران فروشی
 • ۳ میلیارد و ۴۱۰ میلیون تومان
 • ۵۵ متر
 • ۱ اتاق
 • افسری
پاسداران فروشی
 • ۴ میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان
 • ۸۰ متر
 • ۲ اتاق
 • باران
پاسداران فروشی
 • ۱۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۳ اتاق
 • کشانی
پاسداران فروشی
 • ۷ میلیارد و ۸۶۵ میلیون تومان
 • ۱۲۱ متر
 • ۳ اتاق
 • دانشمند
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}