میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۷۳۲ میلیون تومان
 • ۱۶۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پورکارگر
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۷۳۲ میلیون تومان
 • ۱۶۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پورکارگر
ظفر فروشی
 • ۲ میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان
 • ۱۵۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پورکارگر
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۹۰ میلیون تومان
 • ۷۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای پورکارگر
قلهک فروشی
 • ۱۳ میلیارد و ۴۹۰ میلیون تومان
 • ۹۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای پورکارگر
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۷۰ میلیون تومان
 • ۷۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای پورکارگر
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۷۰ میلیون تومان
 • ۷۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای پورکارگر
ظفر فروشی
 • ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پورکارگر
ظفر فروشی
 • ۱ میلیارد و ۹۱۷ میلیون تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پورکارگر
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۴۸۸ میلیون تومان
 • ۹۶ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای پورکارگر
قلهک فروشی
 • ۱ میلیارد و ۳۴۹ میلیون تومان
 • ۹۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای پورکارگر
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۸۷۵ میلیون و ۹۹۹ هزار و ۹۹۸ تومان
 • ۱۳۷ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پورکارگر
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۸۶۴ میلیون تومان
 • ۱۳۳ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پورکارگر
ظفر فروشی
 • ۷۴۷ میلیون تومان
 • ۶۵ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای پورکارگر
قلهک فروشی
 • ۱ میلیارد و ۹۸۸ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پورکارگر
قلهک فروشی
 • ۱ میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای پورکارگر
قلهک فروشی
 • ۲ میلیارد و ۳۰ میلیون تومان
 • ۱۴۳ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پورکارگر
قلهک فروشی
 • ۱ میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای پورکارگر
ظفر فروشی
 • ۱ میلیارد و ۲۱۵ میلیون تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پورکارگر
ظفر فروشی
 • ۵۹۰ میلیون تومان
 • ۶۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای پورکارگر
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}