ظفر فروشی
 • ۱ میلیارد و ۴۷۵ میلیون تومان
 • ۱۱۸ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای پورکارگر
ظفر فروشی
 • ۷۶۳ میلیون تومان
 • ۱۰۹ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای پورکارگر
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۲۱۲ میلیون تومان
 • ۱۲۹ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای پورکارگر
میرداماد فروشی
 • ۸۶۵ میلیون تومان
 • ۸۷ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای پورکارگر
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۴ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پورکارگر
قلهک فروشی
 • ۶۶۳ میلیون تومان
 • ۶۵ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای پورکارگر
قلهک فروشی
 • ۱ میلیارد و ۲۱۵ میلیون تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای پورکارگر
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۳۰۲ میلیون تومان
 • ۹۳ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای پورکارگر
قلهک فروشی
 • ۱ میلیارد و ۱۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
 • ۱۱۷ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای پورکارگر
ظفر فروشی
 • ۷۵۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای پورکارگر
ظفر فروشی
 • ۴۲۵ میلیون تومان
 • ۷۱ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای پورکارگر
ظفر فروشی
 • ۱ میلیارد و ۳۰۲ میلیون تومان
 • ۹۳ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای پورکارگر
ظفر فروشی
 • ۱ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پورکارگر
ظفر فروشی
 • ۴۲۰ میلیون تومان
 • ۸۰ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای پورکارگر
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پورکارگر
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۱۴ میلیون تومان
 • ۷۸ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای پورکارگر
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۳۷۵ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای پورکارگر
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پورکارگر
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۴۱۶ میلیون تومان
 • ۱۱۸ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای پورکارگر
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۳۱۲ میلیون تومان
 • ۱۰۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای پورکارگر
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}