میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۳ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای پورکارگر
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۲۹۲ میلیون تومان
 • ۷۳ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای پورکارگر
ظفر فروشی
 • ۱ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای پورکارگر
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان
 • ۱۲۳ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای پورکارگر
ظفر فروشی
 • ۱ میلیارد و ۶۱۰ میلیون تومان
 • ۹۲ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای پورکارگر
قلهک فروشی
 • ۱ میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان
 • ۱۰۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای پورکارگر
ظفر فروشی
 • ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۹۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای پورکارگر
میرداماد فروشی
 • ۲ میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان
 • ۱۳۳ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پورکارگر
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۶۲۳ میلیون تومان
 • ۱۲۳ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای پورکارگر
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۹۸۰ میلیون تومان
 • ۱۶۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پورکارگر
ظفر فروشی
 • ۱ میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان
 • ۱۱۲ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پورکارگر
قلهک فروشی
 • ۱ میلیارد و ۶۲۵ میلیون تومان
 • ۱۰۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای پورکارگر
ظفر فروشی
 • ۱ میلیارد و ۱۳۹ میلیون تومان
 • ۸۲ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای پورکارگر
قلهک فروشی
 • ۱ میلیارد و ۴۲۵ میلیون تومان
 • ۸۱ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای پورکارگر
ظفر فروشی
 • ۱ میلیارد و ۶۶۵ میلیون تومان
 • ۹۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای پورکارگر
میرداماد فروشی
 • ۲ میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان
 • ۱۳۷ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پورکارگر
میرداماد فروشی
 • ۲ میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان
 • ۱۳۷ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پورکارگر
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان
 • ۱۰۸ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای پورکارگر
ظفر فروشی
 • ۱ میلیارد و ۶۶۵ میلیون تومان
 • ۹۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای پورکارگر
ظفر فروشی
 • ۱ میلیارد و ۶۶۵ میلیون تومان
 • ۹۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای پورکارگر
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}