میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان
 • ۸۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای پورکارگر
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان
 • ۱۰۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پورکارگر
میرداماد فروشی
 • ۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پورکارگر
ظفر فروشی
 • ۱ میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان
 • ۱۰۴ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای پورکارگر
میرداماد فروشی
 • ۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پورکارگر
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۷۱۵ میلیون تومان
 • ۷۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای پورکارگر
ظفر فروشی
 • ۲ میلیارد و ۲۷۷ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای پورکارگر
ظفر فروشی
 • ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۷۱ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای پورکارگر
ظفر فروشی
 • ۴ میلیارد و ۳۴۶ میلیون تومان
 • ۲۱۲ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پورکارگر
قلهک فروشی
 • ۱ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان
 • ۸۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای پورکارگر
ظفر فروشی
 • ۱ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان
 • ۱۰۴ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای پورکارگر
ظفر فروشی
 • ۱ میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان
 • ۱۲۹ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پورکارگر
ظفر فروشی
 • ۸۲۸ میلیون تومان
 • ۵۶ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای پورکارگر
قلهک فروشی
 • ۱ میلیارد و ۹۹۰ میلیون تومان
 • ۱۲۶ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پورکارگر
میرداماد فروشی
 • ۳ میلیارد و ۱۹۴ میلیون تومان
 • ۱۷۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پورکارگر
ظفر فروشی
 • ۲ میلیارد و ۲۷۵ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پورکارگر
میرداماد فروشی
 • ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۷۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پورکارگر
قلهک فروشی
 • ۱ میلیارد و ۴۳۷ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پورکارگر
ظفر فروشی
 • ۲ میلیارد و ۲۵۵ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای پورکارگر
قلهک فروشی
 • ۲ میلیارد و ۱۹۴ میلیون تومان
 • ۱۲۴ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پورکارگر
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}