دولت فروشی
 • ۶ میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای عرفان
دولت فروشی
 • ۷ میلیارد تومان
 • ۱۴۸ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای عرفان
دولت فروشی
 • ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای عرفان
دولت فروشی
 • ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای عرفان
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۷۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای عرفان
دولت فروشی
 • ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای عرفان
دولت فروشی
 • ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۹۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای عرفان
دولت فروشی
 • ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای عرفان
دولت فروشی
 • ۷ میلیارد تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای عرفان
دولت فروشی
 • ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای عرفان
دولت فروشی
 • ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای عرفان
ظفر فروشی
 • ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای عرفان
دروس فروشی
 • ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای عرفان
ظفر فروشی
 • ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای عرفان
دروس فروشی
 • ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای عرفان
قيطريه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۸۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای عرفان
دروس فروشی
 • ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای عرفان
دولت فروشی
 • ۸ میلیارد تومان
 • ۱۹۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای عرفان
دولت فروشی
 • ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۹۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای عرفان
دولت فروشی
 • ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای عرفان
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}