فرمانيه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۱۲ میلیون تومان
 • ۱۶۷ متر
 • ۳ اتاق
 • ثنایی
فرمانيه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان
 • ۱۵۵ متر
 • ۳ اتاق
 • ثنایی
فرمانيه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۹۸۵ میلیون تومان
 • ۱۷۱ متر
 • ۳ اتاق
 • ثنایی
فرمانيه فروشی
 • ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • ثنایی
فرمانيه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • ثنایی
فرمانيه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۱۸۱ میلیون تومان
 • ۱۵۷ متر
 • ۳ اتاق
 • ثنایی
فرمانيه فروشی
 • ۱۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۳۱۰ متر
 • ۳ اتاق
 • ثنایی
قيطريه فروشی
 • ۱۰ میلیارد و ۴۴۸ میلیون تومان
 • ۱۸۰ متر
 • ۳ اتاق
 • ثنایی
فرمانيه فروشی
 • ۱۲ میلیارد و ۹۸۰ میلیون تومان
 • ۲۳۶ متر
 • ۳ اتاق
 • ثنایی
فرمانيه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۱۴۸ میلیون تومان
 • ۱۵۶ متر
 • ۳ اتاق
 • ثنایی
فرمانيه فروشی
 • ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۸۰ متر
 • ۳ اتاق
 • ثنایی
فرمانيه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • ثنایی
فرمانيه فروشی
 • ۱۶ میلیارد و ۹۸۰ میلیون تومان
 • ۲۸۰ متر
 • ۴ اتاق
 • ثنایی
فرمانيه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۱۸۱ میلیون تومان
 • ۱۵۷ متر
 • ۳ اتاق
 • ثنایی
كامرانيه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۶۵۶ میلیون تومان
 • ۸۳ متر
 • ۲ اتاق
 • ثنایی
فرمانيه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • ثنایی
فرمانيه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان
 • ۸۶ متر
 • ۲ اتاق
 • ثنایی
قيطريه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۹۸۵ میلیون تومان
 • ۱۷۱ متر
 • ۳ اتاق
 • ثنایی
فرمانيه فروشی
 • ۱۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۳۱۰ متر
 • ۴ اتاق
 • ثنایی
فرمانيه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • ثنایی
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}