پاسداران فروشی
 • ۲ میلیارد و ۱۸۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
 • ۹۷ متر
 • ۲ اتاق
 • کاردان
هروی فروشی
 • ۲ میلیارد و ۱۸۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
 • ۹۷ متر
 • ۲ اتاق
 • کاردان
هروی فروشی
 • ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • کاردان
پاسداران فروشی
 • ۹ میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان
 • ۲۶۴ متر
 • ۴ اتاق
 • کاردان
پاسداران فروشی
 • ۲ میلیارد و ۱۱۶ میلیون تومان
 • ۹۲ متر
 • ۲ اتاق
 • کاردان
هروی فروشی
 • ۲ میلیارد و ۱۱۶ میلیون تومان
 • ۹۲ متر
 • ۲ اتاق
 • کاردان
پاسداران فروشی
 • ۹ میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان
 • ۲۶۰ متر
 • ۴ اتاق
 • کاردان
پاسداران فروشی
 • ۳ میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان
 • ۱۶۶ متر
 • ۳ اتاق
 • کاردان
پاسداران فروشی
 • ۲ میلیارد و ۷۵۴ میلیون تومان
 • ۱۲۲ متر
 • ۳ اتاق
 • کاردان
پاسداران فروشی
 • ۲ میلیارد و ۸۷۵ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۳ اتاق
 • کاردان
پاسداران فروشی
 • ۳ میلیارد و ۵۲ میلیون تومان
 • ۱۰۹ متر
 • ۲ اتاق
 • کاردان
پاسداران فروشی
 • ۲ میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • کاردان
پاسداران فروشی
 • ۹ میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان
 • ۲۶۰ متر
 • ۴ اتاق
 • کاردان
هروی فروشی
 • ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۷۶ متر
 • ۳ اتاق
 • کاردان
پاسداران فروشی
 • ۳ میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • کاردان
پاسداران فروشی
 • ۹ میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان
 • ۲۶۰ متر
 • ۴ اتاق
 • کاردان
پاسداران فروشی
 • ۲ میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان
 • ۸۰ متر
 • ۲ اتاق
 • کاردان
پاسداران فروشی
 • ۳ میلیارد و ۶۰ میلیون تومان
 • ۱۷۰ متر
 • ۳ اتاق
 • کاردان
پاسداران فروشی
 • ۲ میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • کاردان
هروی فروشی
 • ۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۲۰۰ متر
 • ۳ اتاق
 • کاردان
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}