قيطريه فروشی
 • ۸ میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان
 • ۲۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • مشکات
الهيه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۶ متر
 • ۲ اتاق
 • مشکات
قيطريه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان
 • ۱۷۵ متر
 • ۳ اتاق
 • مشکات
قيطريه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • مشکات
كامرانيه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۲ اتاق
 • مشکات
كامرانيه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۱۴۹ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • مشکات
كامرانيه فروشی
 • ۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۲۰۰ متر
 • ۳ اتاق
 • مشکات
قيطريه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • مشکات
كامرانيه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • مشکات
قيطريه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • مشکات
قيطريه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • مشکات
قيطريه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • مشکات
قيطريه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • مشکات
قيطريه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • مشکات
شريعتي فروشی
 • ۲ میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان
 • ۸۰ متر
 • ۲ اتاق
 • مشکات
قيطريه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان
 • ۱۹۰ متر
 • ۳ اتاق
 • مشکات
فرمانيه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • مشکات
قيطريه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۲ اتاق
 • مشکات
الهيه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۴۱۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • مشکات
قيطريه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • مشکات
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}