دروس فروشی
 • ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۸ متر
 • ۲ اتاق
 • مهبد
پاسداران فروشی
 • ۶ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان
 • ۱۵۷ متر
 • ۳ اتاق
 • مهبد
پاسداران فروشی
 • ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۳ اتاق
 • مهبد
پاسداران فروشی
 • ۲ میلیارد و ۳۴۰ میلیون تومان
 • ۹۰ متر
 • ۲ اتاق
 • مهبد
پاسداران فروشی
 • ۲ میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان
 • ۹۰ متر
 • ۲ اتاق
 • مهبد
دروس فروشی
 • ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • مهبد
پاسداران فروشی
 • ۲ میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان
 • ۹۰ متر
 • ۲ اتاق
 • مهبد
پاسداران فروشی
 • ۲ میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان
 • ۸۸ متر
 • ۲ اتاق
 • مهبد
دروس فروشی
 • ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۸۵ متر
 • ۴ اتاق
 • مهبد
دروس فروشی
 • ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • مهبد
دروس فروشی
 • ۴ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • مهبد
قيطريه فروشی
 • ۱ میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان
 • ۵۹ متر
 • ۱ اتاق
 • مهبد
قلهک فروشی
 • ۲ میلیارد و ۵۳۸ میلیون تومان
 • ۹۴ متر
 • ۳ اتاق
 • مهبد
پاسداران فروشی
 • ۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان
 • ۸۲ متر
 • ۲ اتاق
 • مهبد
پاسداران فروشی
 • ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۴ متر
 • ۳ اتاق
 • مهبد
ظفر فروشی
 • ۵ میلیارد و ۳۷۹ میلیون تومان
 • ۱۶۳ متر
 • ۳ اتاق
 • مهبد
پاسداران فروشی
 • ۵ میلیارد و ۳۷۹ میلیون تومان
 • ۱۶۳ متر
 • ۳ اتاق
 • مهبد
پاسداران فروشی
 • ۲ میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان
 • ۹۶ متر
 • ۲ اتاق
 • مهبد
پاسداران فروشی
 • ۵ میلیارد و ۳۷۹ میلیون تومان
 • ۱۶۳ متر
 • ۳ اتاق
 • مهبد
دروس فروشی
 • ۳ میلیارد و ۳۲۵ میلیون تومان
 • ۹۵ متر
 • ۲ اتاق
 • مهبد
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}