پاسداران فروشی
 • ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۳ اتاق
 • مهبد
پاسداران فروشی
 • ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۶۶ متر
 • ۱ اتاق
 • مهبد
شريعتي فروشی
 • ۴ میلیارد تومان
 • ۱۱۸ متر
 • ۲ اتاق
 • مهبد
شريعتي فروشی
 • ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۲ متر
 • ۳ اتاق
 • مهبد
پاسداران فروشی
 • ۱۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۲۶۶ متر
 • ۳ اتاق
 • مهبد
پاسداران فروشی
 • ۸ میلیارد تومان
 • ۲۰۰ متر
 • ۳ اتاق
 • مهبد
پاسداران فروشی
 • ۶ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان
 • ۱۵۷ متر
 • ۳ اتاق
 • مهبد
پاسداران فروشی
 • ۵ میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان
 • ۱۷۰ متر
 • ۳ اتاق
 • مهبد
پاسداران فروشی
 • ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۸ متر
 • ۲ اتاق
 • مهبد
دروس فروشی
 • ۳ میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۲ اتاق
 • مهبد
دروس فروشی
 • ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۸ متر
 • ۲ اتاق
 • مهبد
پاسداران فروشی
 • ۶ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان
 • ۱۵۷ متر
 • ۳ اتاق
 • مهبد
پاسداران فروشی
 • ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۳ اتاق
 • مهبد
پاسداران فروشی
 • ۲ میلیارد و ۳۴۰ میلیون تومان
 • ۹۰ متر
 • ۲ اتاق
 • مهبد
پاسداران فروشی
 • ۲ میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان
 • ۹۰ متر
 • ۲ اتاق
 • مهبد
دروس فروشی
 • ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • مهبد
پاسداران فروشی
 • ۲ میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان
 • ۹۰ متر
 • ۲ اتاق
 • مهبد
پاسداران فروشی
 • ۲ میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان
 • ۸۸ متر
 • ۲ اتاق
 • مهبد
دروس فروشی
 • ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۸۵ متر
 • ۴ اتاق
 • مهبد
دروس فروشی
 • ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • مهبد
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}