قلهک فروشی
 • ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • فتحی
قلهک فروشی
 • ۴ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • فتحی
قلهک فروشی
 • ۳ میلیارد و ۸۴۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۳ اتاق
 • فتحی
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۹۹۹ میلیون و ۹۹۹ هزار و ۹۹۹ تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۲ اتاق
 • فتحی
دزاشيپ فروشی
 • ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۸۰ متر
 • ۲ اتاق
 • فتحی
دولت فروشی
 • ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۷۵ متر
 • ۳ اتاق
 • فتحی
دولت فروشی
 • ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۷۵ متر
 • ۳ اتاق
 • فتحی
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۷۵ متر
 • ۲ اتاق
 • فتحی
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۹۷ متر
 • ۲ اتاق
 • فتحی
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۷۵ متر
 • ۱ اتاق
 • فتحی
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۲ اتاق
 • فتحی
قيطريه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان
 • ۱۳۷ متر
 • ۳ اتاق
 • فتحی
قيطريه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۶ متر
 • ۳ اتاق
 • فتحی
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۹۰ متر
 • ۲ اتاق
 • فتحی
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • فتحی
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۲ اتاق
 • فتحی
دولت فروشی
 • ۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۲۳۶ متر
 • ۳ اتاق
 • فتحی
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۹۰ متر
 • ۲ اتاق
 • فتحی
دروس فروشی
 • ۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان
 • ۹۴ متر
 • ۲ اتاق
 • فتحی
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان
 • ۷۵ متر
 • ۲ اتاق
 • فتحی
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}