قيطريه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۴ متر
 • ۳ اتاق
 • فتحی
قيطريه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • فتحی
قيطريه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان
 • ۱۸۷ متر
 • ۳ اتاق
 • فتحی
قيطريه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۷۱ متر
 • ۳ اتاق
 • فتحی
قيطريه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۶۵ متر
 • ۳ اتاق
 • فتحی
قيطريه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • فتحی
قيطريه فروشی
 • ۳ میلیارد تومان
 • ۱۰۷ متر
 • ۲ اتاق
 • فتحی
قيطريه فروشی
 • ۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۲۲۰ متر
 • ۳ اتاق
 • فتحی
قيطريه فروشی
 • ۱ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان
 • ۶۵ متر
 • ۱ اتاق
 • فتحی
قيطريه فروشی
 • ۳ میلیارد تومان
 • ۹۴ متر
 • ۲ اتاق
 • فتحی
قيطريه فروشی
 • ۱ میلیارد و ۹۲۴ میلیون تومان
 • ۷۴ متر
 • ۲ اتاق
 • فتحی
قيطريه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۹۴ متر
 • ۲ اتاق
 • فتحی
قيطريه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • فتحی
قيطريه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۸۴۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
 • ۱۴۵ متر
 • ۳ اتاق
 • فتحی
قيطريه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۵۲۸ میلیون تومان
 • ۱۴۴ متر
 • ۳ اتاق
 • فتحی
قيطريه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان
 • ۱۴۷ متر
 • ۳ اتاق
 • فتحی
قيطريه فروشی
 • ۹ میلیارد تومان
 • ۲۳۲ متر
 • ۳ اتاق
 • فتحی
قيطريه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۷۹ متر
 • ۲ اتاق
 • فتحی
قيطريه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۷۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • فتحی
قيطريه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۶۰۱ میلیون تومان
 • ۱۶۱ متر
 • ۳ اتاق
 • فتحی
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}