ظفر فروشی
 • ۶ میلیارد و ۲۵۴ میلیون تومان
 • ۱۱۸ متر
 • ۳ اتاق
 • کیانفر
میرداماد فروشی
 • ۸ میلیارد تومان
 • ۲۰۰ متر
 • ۳ اتاق
 • کیانفر
میرداماد فروشی
 • ۷ میلیارد و ۲۳۶ میلیون تومان
 • ۱۰۸ متر
 • ۲ اتاق
 • کیانفر
میرداماد فروشی
 • ۱۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۲۲۰ متر
 • ۳ اتاق
 • کیانفر
میرداماد فروشی
 • ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۷۵ متر
 • ۳ اتاق
 • کیانفر
ظفر فروشی
 • ۶ میلیارد و ۴۸ میلیون تومان
 • ۱۰۸ متر
 • ۲ اتاق
 • کیانفر
میرداماد فروشی
 • ۸ میلیارد و ۴۱۰ میلیون تومان
 • ۱۴۵ متر
 • ۳ اتاق
 • کیانفر
میرداماد فروشی
 • ۵ میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان
 • ۱۱۸ متر
 • ۲ اتاق
 • کیانفر
ظفر فروشی
 • ۶ میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۳ اتاق
 • کیانفر
میرداماد فروشی
 • ۱۲ میلیارد و ۵۴۰ میلیون تومان
 • ۲۸۵ متر
 • ۴ اتاق
 • کیانفر
ظفر فروشی
 • ۶ میلیارد و ۲۵۱ میلیون تومان
 • ۱۳۳ متر
 • ۳ اتاق
 • کیانفر
ظفر فروشی
 • ۶ میلیارد و ۶۸۳ میلیون تومان
 • ۱۶۳ متر
 • ۳ اتاق
 • کیانفر
ظفر فروشی
 • ۳ میلیارد و ۸۷۰ میلیون تومان
 • ۹۰ متر
 • ۲ اتاق
 • کیانفر
میرداماد فروشی
 • ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۲ متر
 • ۲ اتاق
 • کیانفر
ظفر فروشی
 • ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۵ متر
 • ۳ اتاق
 • کیانفر
ظفر فروشی
 • ۱۰ میلیارد و ۶۲۶ میلیون تومان
 • ۲۵۳ متر
 • ۴ اتاق
 • کیانفر
ظفر فروشی
 • ۵ میلیارد و ۸۹۰ میلیون تومان
 • ۱۵۵ متر
 • ۳ اتاق
 • کیانفر
ظفر فروشی
 • ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۶۳ متر
 • ۳ اتاق
 • کیانفر
ظفر فروشی
 • ۵ میلیارد و ۸۹۰ میلیون تومان
 • ۱۵۵ متر
 • ۳ اتاق
 • کیانفر
ظفر فروشی
 • ۴ میلیارد و ۲۲۴ میلیون تومان
 • ۱۲۸ متر
 • ۳ اتاق
 • کیانفر
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}